اقتصادی

ابن خلدون کتابی به نام مقدمه ندارد!

در مقالات و کتابهای فارسی و عربی ، معرفی ابن خلدون این ماده در واقع حاوی مطالب بسیار عمیقی در زمینه مباحث نظری و فلسفی تاریخ و جامعه مدنی / جامعه بشری است و گفته می شود از آن نوع منحصر به فرد و قابل تأمل است ، اما بدیهی است که آن و دیگران است. وجود ندارد ، بنابراین ، در گروه منتقدان و محققان به عنوان منتقد چنان شکاف وجود دارد که ابن خلدون با مدل پیشنهادی مغایرت دارد ، اما در واقع او اساساً یک کتاب عنوان بود مقدمه ندارد.

ابن خلدون کتابی به نام

نمی دانم بعضی از کتاب ها چه زمانی خواهد بود درس این یک کتاب مستقل شد و چه کسی اولین بار آن را نامگذاری کرد مقدمه قرائت شد ، اما مسلماً ابن خلدون ، كه قصد ارائه بحث مقدماتی را نداشت ، از آن نام نبرد.

در حقیقت ، ابن خلدون (متوفی 808) کتابی با عنوان طولانی نوشت. درس ها و مبل های زمانه اعراب ، پارس ها ، بربرها و آن زمان که بیشترین اقتدار را داشتند و اخبار(نگاه کنید به: العبر ، بیروت ، داراحیا-التراث ، ج 1 ، ص 7) پس از ذکر مقدمه ، یک مقدمه کوتاه (صفحه 25 ، ‌ ص 9-35) چرا اشتباهات یا اشتباهاتی وجود دارد؟ توسط یک مورخ که سه کتاب را توضیح داده و ویرایش کرده است.

1. اولین کتاب در طبیعت توسعه انسانی و تأثیر آن است.

2. کتاب دوم از زمان ایجاد آن تا زمان نویسنده آن در عرب نیوز و عصر و دولت آنیعنی آغاز قرن 9.

کتاب سوم در مورد 3. تاریخ بربر در شمال آفریقا ، یعنی تاریک و قبیله ای است.. البته پایان این مجموعه زندگی نامه وی است.

آنچه امروز نامیده می شود مقدمه او مشهور است ، با او آمد مقدمه، ‌ مقدمه و اولین کتاب درسبه این معنا که ماهیت کتاب های شهرنشینی به گفته ابن خلدون ، این خود کتاب است ، با هویت مستقل و نگرانی ها و رویکردهای ویژه ، همراه با دو کتاب دیگر ، و هدف اصلی او از نوشتن آن ایجاد دانش مستقل است. علم شهرسازی وی فکر کرد که می توان از آن به عنوان پایه ای برای علم تاریخ استفاده کرد ، بنابراین نمی توان و نباید آن را مقدمه دانست. درس شمرده خواهد شد.

بنابراین آنچه نامیده می شود معرفی ابن خلدون مشهور است که است یک اشتباه جدی است که نباید در جامعه علمی نادیده گرفته شود.

اگر متن را دوست دارید ، لطفاً در انتشار آن کمک کنید.

دکمه بازگشت به بالا