اقتصادی

انتشار دی اکسید کربن کمتر به جو

گاز طبیعی نسبت به سایر سوخت های فسیلی دی اکسید کربن کمتری به جو منتشر میکند. در مقادیر بیش از 18 درصد آهن ­اسفنجی، نرخ کاهش تولید دی­اکسیدکربن کاهش نامحسوسی را از خود نشان می­دهد؛ زیرا با افزایش جایگزینی آگلومره با آهن­ اسفنجی، درصد آهن فلزیِ بار، افزایش و مصرف کک کاهش می­یابد. در واقع با این کار اثر مالکیت نهادی بخش عمومی در هر یک از صنایع بر متغیر وابسته بهطور تفکیکی قابل بررسی است. آنها عواید حاصل از بخش کشاورزی را صرف تأمین نیازهای زیستیشان در شش ماه دیگر سال میکنند، از این رو کمتر به سفر میروند. این پلاستیک میتواند موجب تحریک شود و افزودنیها و ناخالصیهای آن ممکن است اثر سمی داشته باشد؛ 5) حریق: مواد حاصل از تجزیه مواد شیمیایی در پتروشیمی مانند منواکسیدکربن و مواد جزئی سیانید هیدروژن، آثار مسمومکننده جدی دارد. بهار تجهیز مواد شیمیایی را با گریدهای متفاوت و در انواع مختلف به مشتریان خود عرضه می نماید .

الف- کاهش مصرف کک بهازاءِ تولید یک چدن مذاب که سبب میزان تولید گاز در ناحیۀ احیاءِ وُستیت می­شود؛ باتوجهبه اینکه نسبت دی­اکسیدکربن به منواکسیدکربن در گاز خروجی کوره ­بلند از ناحیۀ احیاءِ وستیت برابر با 7/0 به 3/0 است، با کاهش میزان تولید گاز مقدار دی­اکسیدکربن تولیدی در این ناحیه نیز کاهش می­یابد. 4. محدودیت احیاءپذیری مواد آهن­دار و نفوذ گاز از بین لایه­های احیاء­شده در سطوح مواد آهن­دار از عوامل تأثیرگذار بر سرعت احیاء است؛ بنابراین بخشی از هماتیت در ناحیۀ احیاءِ هماتیت به همین دلیل وارد ناحیۀ احیاءِ وستیت می­شود و نسبت (O/Fe) در این ناحیه در شرایط عملی اندکی بیشتر از محاسبۀ نرمافزار مدل است و این باعث افزایش مصرف کک می­شود. همانگونهکه در معادلات مصرف کک نشان داده شده است، مصرف کک تابعی از نسبت (O/Fe) در ناحیۀ احیاءِ وُستیت است و با کاهش این نسبت مصرف کک نیز کاهش می­یابد. باتوجهبه ماهیت مدل که شامل ورودی­های متعددی است و هر ورودی شامل پارامترهای عملی مختلفی است که خروجی­های خاص خود را تولید می­کند، مدل باید با ورودی­های عملی مشخص اعتبارسنجی شود. بهطور عملی بهکمک این مدل هر کارخانۀ فولادسازی با فن­آوری کوره ­بلند قادر است نوع و مقدار مواد اولیۀ لازم برای کوره ­بلندها را باتوجهبه محدودیتهای عرضه در بازار طوری تدارک کند که بیشترین سود تولید و یا کمترین میزان انتشار گاز دی­اکسید­کربن حاصل شود؛ بنابراین خرید مواد اولیه براساس این مدل نسبت به خرید سنتی منافع اقتصادی و زیستمحیطی زیادی دارد.

اطلاعات بیشتر را از وب سایت پیشگامان شیمی به آدرس https://irchem.ir/industrial/ مطالعه کنید.

بهکمک مدل این پژوهش هزینۀ کک و انرژی لازم برای کوره ­بلند و اثر استفاده از قراضه و آهن ­اسفنجی در کوره­ بلند باتوجهبه ممیزات محیط اقتصادی کشور روی سود ­تولید و میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن پیش­بینی میشود. یافتههای پژوهش در دو بخش، یعنی آثار اجتماعی و آثار اقتصادی صنعت به تفکیک مطرح شده است. امروزه گاز شیل حدود 40 درصد کل تولید گاز آمریکا را تشکیل میدهد در حالی که این مقدار در چین که از تکنولوژی پیشرفته استخراج گاز شیل بی بهره است این مقدار کمتر از 1 % است در حالی که چین بزرگترین دارنده منابع گاز شیل در دنیا است. تکنولوژی و محیط زیست، در واقع استانداردهای سفت سخت اتحادیه اروپاراجع به محیط زیست و نبود تکنولوژی پیچیده برای چین از مهمترین موانع آنها میباشند. در ایران از نیمه دوم سال 1387 قانون مالیات بر ارزشافزوده با تصویب مجلس شورای اسلامی، بهمنظور جهت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور به اجرا درآمد. با سپری شدن حدود 20 سال سرانجام در مهرماه 1387 بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد و موفقیتهای بسیاری در راستای ارتقای درآمدهای مالیاتی داشته است.

شکل 3 نمونهای از جواب بهینۀ تابع هدف Z1 محاسبهشده با کدنویسی متلب را نشان میدهد که با الگوریتم درونیابی و یک سیستم رایانه­ای دارای پردازندۀ 60/2 گیگاهرتزی 64 بیتی و 4 گیگا بایت حافظه RAM در مدت 23 ثانیه اجرا شده است. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که میتوان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. یکی از مهمترین آثار قابلاندازهگیری ناشی از اجرایی شدن سیاستهای فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاستها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان میدهد که سیاست مالیات بر ارزشافزوده بر بخشهای مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخشها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزشافزوده مصوب در آن دوره میباشد. بنابراین توجه به بازاریابی شرکتهای بزرگ صنعت فولاد باتوجهبه اینکه به عقیدة کارشناسان یکی از مشکلاتی که بر واحدهای تولیدکنندة فولاد تأثیر نگذاشته بود، استراتژی بازاریابی است که میتواند موفقیت این صنعت را رقم زند. برای محافظت از سلامت خود در هنگام برخورد با این ماده شیمیایی بالقوه خطرناک، استفاده ازموارد احتیاطی مانند تجهیزات حفاظتی شخصی (PPE) دارای اهمیت است. تاکنون بیش از ده میلیون ترکیب شیمیایی مختلف شناسایی شده است که براساس معیارهای متفاوت طبقه بندی میشوند. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که در 22 کشور پس از اجرای مالیات بر ارزشافزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده است.

دکمه بازگشت به بالا