مجله هنری و فرهنگ

مهدی اخوت درگذشت – مجله آنلاین

به گزارش خبرگزاری مجله آنلاین ، مدی اوکوت ، محقق ادبی که با شاعر مشهور ژاپن محمدعلی سپانرو همکاری داشت ، مجموعه شعر “الف گزوینی” ، مجموعه شعر “فرخی یزدی” و کتاب “شاعران آزادی” را منتشر کرد.

این خبر توسط ماهور احمدی (دختر احمدرضا احمدی) در اینستاگرام منتشر شد و نوشت:

“عمو میدی ، عزیز من
عزیمت شما پایان خیلی چیزهای خوب است
با سپنگ (محمد علی سپانرو) آشنا شوید
صدای شاد خواندن رمبو به زبان فرانسه ناپدید شده است
گربه می رود
خشک کردن درختان خانه
و خاموشی ابدی چراغ های خانه در انتهای یک خیابان بن بست »

مهدی اخوت سرپرست و بهترین دوست محمد علی سپانلو بود. وی پس از مرگ در خانه شاعر در خیابان جمالزاده زندگی می کرد.

مهدی اخوت درگذشت

مهدی اخوت درگذشت
انتشار دو دیوان توسط عارف قزوینی و فرخی یزدی توسط محمد اخوت و محمدعلی سپانلو

۵۷۵۷

دکمه بازگشت به بالا