مجله جامعهمجله کسب و کار

چرا از وکیل مهریه دراراک موسسه حقوقی دادکوشا استفاده کنیم؟

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد.

مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد، مثلاً شراب را نمی‌توان مهریه قرار داد، زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد، بنابراین مهریه می‌تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلاً اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد. مهریه باید کاملاً مشخص و معین باشد و مبهم نباشد مثلاً اینکه زوج بگوید یکی از خانه‌هایم یا زمین‌هایم یا سه دانگ از خانه‌ای که در آینده می‌خرم را به عنوان مهریه به زوجه می‌دهم صحیح نیست. مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می‌گیرد.

مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود که از مزایای این عمل می‌توان این مورد را ذکر کرد که این سند، یک سند لازم الجرا است. از ویژگی‌های سند لازم الاجرا، این است که می‌توان از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت آن را به اجرا بگذارد. حتماً نیازی نیست که از طریق دادگاه اقدام شود. بنابراین ویژگی بارز اسناد لازم الاجرا از جمله سند ازدواج، این است که هم از طریق اداره ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابل وصول هستند و هم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی.

برای اقدام از طریق دادگاه حقوقی خانواده زن می‌تواند در صورت تمایل با مراجعه به وکیل مهریه در اراک و دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را (میزان مهریه) در برگه‌های مخصوص دادخواست نوشته و مهریه خود را از طریق دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خود درخواست کند که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می‌کند. مهریه ممکن است به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می‌تواند مهریه خود را از زوج مطالبه کند و این مطالبه ربطی به دارا یا ندارا بودن زوج ندارد. اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه مشروط به دارا بود زوج است. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی‌تواند آن را از او مطالبه کند و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می‌تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.

مهریه بیش از 110 سکه

با توجه به قانون محکومیت مالی 1377 امکان بازداشت زوج برای هر میزان مهریه مانند دیگر محکومان مالی فراهم بود اما با صدور رأی وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار، فراهم شده، به این معنا به صرف ادعای زوج تا زمان نتیجه حکم اعسار بازداشت نمی‌شود و در نهایت اگر حکم برای اعسار زوج داده می‌شد مهریه به صورت اقساط پرداخت می‌شود و در صورت عدم مهریه بالای 110 سکه فراهم است. البته به طور کلی اکنون رویه دادگاه‌ها به صرف ادعای زوج نسبت به اعسار در صورتی که خلاف آن ثابت شود حکم به مهریه اقساطی داده می‌شود.

مهریه در عقد موقت و دائم

مهریه در عقد موقت و دائم به لحاظ کیفیت و کمیت تفاوت ندارد. اما به لحاظ تأثیر در شکل گیری عقد، تفاوت‌هایی دارند. تعیین مهریه در عقد موقت از جمله شرایط صحت عقد است یعنی اگر در عقد موقت مهریه تعیین نشود، عقد صحیح نیست. اما در عقد دائم تعیین مهریه به هنگام عقد ضروری نیست و عدم تعیین، خللی به صحت عقد وارد نمی‌کند. پس اگر زنی را به عقد خود درآورد و هیچ مهری برای اون تعیین نکند عقد صحیح است. در این موارد برای برای زن مهرالمثل تعیین می‌شود (مهرالمثل یعنی اینکه معادل مهریه زنان مشابه به او در همان شرایط برای او مهریه تعیین می‌شود.) البته اگر در نکاح دائم طلاق قبل از نزدیکی واقع شود و برای زوجه مهریه تعیین نشده باشد، به او مهرالمتعه تعلق می‌گیرد. (مهرالمتعه یعنی مهریه براساس وضعیت مالی شوهر تعیین می‌شود)

ویژگی‌های مهریه

یکی از ویژگی‌های مهم وکیل مهریه در اراک این است که از دیون ممتاز به شمار می‌آید. یعنی وکیل خوب مهریه را قبل از هر بدهی می‌توان از بدهکار (زوج) دریافت کرد. این امر به دلیل حساسیت کانون خانواده و رابطه بین زجین است و از طرفی حمایت ویژه قانون از زن باعث این امتیاز شده است. دین ممتاز بودن مهریه حتی در زمانی که مرد فوت کند نیز باعث می‌شود که بر هر طلب دیگری مقدم باشد.

از دیگر ویژگی‌های مهریه این است که امکان بذل یا بخشش آن به صورت جزئی یا کلی وجود دارد که این امر از هر طریق و روشی که قابل اثبات و مستند باشد می‌تواند رخ دهد.

وکیل مهریه در اراک

یکی از ویژگی‌های مهریه این است که به حکم قانون زن می‌تواند تا قبل از اینکه مهریه خود را دریافت کند می‌تواند تمکین خاص نکند. البته اگر زوجه به اختیار خود قبل از دریافت مهریه تمکین کند حق حبس او ساقط است. نکته قابل ذکر این است که زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند، با وجود عدم تمکین خاص مستحق نفقه خواهد بود.

انواع مهریه:

قبل از وارد شدن به بحث شرایط گرفتن مهریه حرف نظر از اینکه نکاح از نوع دائم باشد یا موقت پرداختن به موضوع از انواع مهریه از جنبه‌های مختلف برای اشنایی بیشتر مفید به نظر می‌رسد مهریه را از این جهت که صدور حکم به پرداخت مهریه در حق زوجه موکول به توانایی و تمکن مال زوج می‌باشد به دو نوع عند المطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می‌کنند و از حیث دیگر مهریه به انواع مهرالمسمی، مهرالمثل و مهر المتعه تقسیم می‌شود.که در ادامه هر یک را در حدود قانون تعریف و توضیح داده خواهد شد.

عندالمطالبه: صفتی از مهریه است که در صورت درجان در سند نکاح به این دلیل که با جاری شدن صیغهٔ نکاح بین زوجین مهریه تعیین شده به مالکیت زن در آمده و زوجه هر زمان پس از ان می‌تواند پرداخت ان توسط مرد را درخواست نماید. ماده 1082 قانون مدنی مقرر می‌دارد: به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در ان بنماید و در صورت عدم پرداخت از دادگاه الزام وی به پرداخت مهریه را بنماید بدون اینکه لازم باشد توانایی و تمکن مالی زوج برای صدور حکم به پرداختمورد بررسی قرار گیرد. در این نوع مهریه می‌توان درخواست ممنوع الخروجی زوج را نمود و هم پس از قطعی شدن حکم و عدم اجرایان توسط زوجاز درخواست جلب وی را نمود.

عندالاستطاعه: صفتی از مهریه است که بررسی صدور حکم به پرداخت ان در حق زوجه توانایی و استطاعت مالی زوج توسط دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و زوجه باید توان مالی مشارالیه را اثبات نماید بدین صورت که زوجه باید اموال غیر از تشنیات این را به دادگاه معرفی نماید.

مهر السمی: مطابق مواد 1078-1079-1080 قانون مدنی در باب مهریه می‌تواند هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک هم باشد از قبیل مال غیر منقول منقول وجه نقد سکه بهار ازادی و غیره به عنوان مهر تعیین نمایند. مقدار و میزانان با توافق طرفین معین می‌شود اما مطابق قانون در هر حال مهریه باید تا حدی که برای طرفین رفع جهالت می‌نماید معلوم باشد معلوم به این معنی که مهریه نباید مجهول یا غیر قابل تشخیص باشد به مهری که بدین صورت و با توافق زن و مرد در مورد نوع و جنس و مقداران تعیین و در عقدنامه قید می‌شود مهرالمسمی گفته می‌شود.

مهرالمثل و مهرالمتعه: مطابق ماده 1093 قانون مدنی که بیان می‌کند: هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ان طلاق دهد مستحق مهرالمثل است.

از این ماده تعریف دو نوع مهریه یعنی مهرالمثل و مهرالمتعه محرز می‌شود از این تعریف استنباط می‌شود که در هر دو نوع مهریه حتماً تعداد مهریه تعیین و در عقد ذکر نشده باشد ثانیاً اگر شوهر قصد طلاق زن را داشته باشد و نزدیکی واقع نشده باشد به زن مهریه المتعه تعلق می‌گیرد و اگرپس از نزدیکی طلاق دهد مهرالمثل به وی تعلق خواهد گرفت به انضمام این که برای تعیین مهر المتعه وضعیت مرد مطابق ماده 1094 قانون مدنی از حیث توان مالی توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نکتهٔ قابل ذکر ونهایی اینکه علاوه بر موارد فوق در موارد ذیل هم زوجه مهر المثل تعلق می‌گیرد:

1- در نکاح دائم مهر ذکر نشده و قبل از تراضی بر مهر معین بین انها نزدیکی واقع شود.

2- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد زن نمی‌تواند بیشتر از مهر المثل تعیین نماید یعنی حداکثر تعداد مهر تعیین شده توسط وی باید مهرالمثل باشد.

3-هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهران را پس از نزدیکی طلاق دهد

4- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی

5- در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.

وکیل مهریه در اراک

وکیل خانواده لزوماً بایستی تسلّط و احاطهٔ کامل در موضوعات حقوق خانواده داشته باشد و در واقع می‌توان گفت فردی می‌تواند به عنوان بهترین وکیل طلاق یا بهترین وکیل مهریه و … شناخته شود و در میان جامعهٔ وکلا در زمینهٔ خاصی زبانزد وکیل‌های یک شهر یا کشور و یا حتی افراد جامعه قرار گیرد که علاوه بر آشنایی و شناخت کافی نسبت به علم حقوق خانواده و فنون و شیوهٔ درست دفاع از موکّل، در به کرسی نشاندن حقوق موکل خود در دادگاه وکیل خانواده راستای اجرای عدالت، توانا و حاذق باشد.

یکی از مواردی که بهترین وکیل مهریه یا طلاق باید از آن برخوردار باشد داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنّی برای انجام امر موضوع وکالت یا مشاوره است.

اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه‌ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارتهای فنّی این حرفه دارد. جنبهٔ علمی حرفهٔ وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوق و مقررات موضوعه اعم از قوانین و آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاههای علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی حاصل می‌گردد.

این بخش از مهارتهای حقوقی لازم برای بهترین وکیل مهریه با نیازی که قضات دادگاه خانواده به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و بی اطلاعی از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوی موضوع وکالت یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوی مطروحه را نشناسد.

لیکن مهارتهای فنی مورد نیاز بهترین وکیل مهریه با آنچه حرفهٔ قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاه عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد.

به دلیل ذوجنبتین بودن وکالت، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبین این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیت‌های مورد نیاز این حرفه را با طی دوره‌های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

تقریباً در همه نظامهای حقوقی، تأیید صلاحیت علمی و عملی وکلا با کانونهای وکلا می‌باشد و از ضوابط مشابهی برای انجام این امر استفاده می‌نمایند.

در حقوق ایران نیز، طبق ماه 15 قانون وکالت مصوب 1315، اشتغال به وکالت، مانند حرفه‌های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه‌ای که کانون وکلا برای واجدین شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می‌نماید، تنها در این حد است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می‌دهد، تا بدین اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد والّا صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوی خاص نمی‌باشد.

به عبارت دیگر باید بین مفهوم ” صلاحیت عام وکالت “و ” مهارت علمی فنی بهترین وکیل تهران” تمایز قائل شد. منظور از ” صلاحیت عام وکالت” مجموعه شرایطی است که قانونگذار احراز آنها را برای داوطلب شغل وکالت لازم دانسته است بدون آنکه بتوان به این شرایط، برای تعقیب هر دعوایی بر حسب تواناییهای علمی و عملی خاصی که دعوی مزبور اقتضا دارد، بسنده نمود و به بیان روشنتر، صلاحیت، توان بالقوه بهترین وکیل مورد نظر برای قبول وکالت است که فعلیت یافتن آن نسبت به هر مورد خاص، نیاز به کسب دانش و مهارتهای حقوقی خاص آن مورد دارد و آنچه در این بحث، مورد نظر است، فعلیت توانایی بهترین وکیل خانواده (مهریه) در انجام امر موضوع وکالت است نه صلاحیت عام وی که اساساً از شمول این گفتار خارج است.

هر چند قانونگذار ایران، اشتغال افراد فاقد پروانه وکالت را به ارائه خدمات حقوقی به دیگران در قالب تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه و یا مشاوره حقوقی، جرم دانسته است، لیکن ممنوع بودن آنان از این کار، الزاماً به معنای مسئولیت مدنی آنان در مقابل مشتریان خود، بدون اثبات ورود ضرر به آنان و وجود رابطه سببیت بین ضرر وارده و تقصیر ارتکابی آنان نخواهد بود.

بنابراین همواره این فرض وجود دارد که فردی بعنوان تظاهر به وکالت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، لیکن به جهت آنکه ضرری از عمل مجرمانه او متوجه مشتری وی نشده است، مسئولیت مدنی نداشته باشد.

همانگونه که بیان گردید، مهارت علمی و فنی بهترین وکیل مهریه، به معنای ورزیدگی و داشتن تجربه کافی در تعقیب یا طرح دعوی خاص موضوع قرارداد وکالت است. بنابراین می‌توان قابلیت بهترین وکیل مهریه را از این جهت یک مفهوم نسبی دانست که به اعتبار نوع و موضوع دعوی، قرارداد وکالت تفاوت پیدا می‌کند. از باب مثال، ممکن است فردی در مسائل حقوقی به معنای اخص، اشتهار به مهارت کافی داشته باشد لیکن در مسائل کیفری یا مالیاتی، اطلاعات حقوقی و مهارت لازم را فاقد باشد و چون هیچکس بهتر از خود فرد از میزان توانایی علمی و فنی خود در یک موضوع آگاهی ندارد، بنابراین، هرگاه وکیل مهریه در اراک موسسه حقوقی دادکوشا وکالت دعوی خاصی را بپذیرد یا در مقام مشاوره نسبت به موضوعی اظهار نظر نماید، تلویحاً مدعی داشتن توانایی علمی لازم در آن موضوع شده است و چنانچه خلاف آن اثبات شود و از ضعف علمی و مهارت حقوقی او زیانی متوجه اشخاص گردد، از جنبه‌های گوناگون مسئول جبران خسارات وارده است.

وکیل مهریه در اراک

بدیهی‌ترین ابزار حقوقی برای توجیه مسئولیت مدنی وکیلی که ضعف علمی و فنی خود را در انجام یک امر حقوقی کتمان کرده است، قاعده غرور است که بر خلاف واقع، موکل یا طرف مشاوره خود را به داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع اختلاف مغرور نموده است.

استناد به قاعده غرور برای توجیه مسئولیت مدنی وکیل، در مواردی که وی از عناوین تخصصی مانند” وکیل دعاوی حقوقی و کیفری و خانوادگی و مالیاتی ” استفاده می‌نماید، با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، استفاده از این عناوین، مستلزم کسب مجوز از کانون وکلای مربوطه است و طبقه بندی وکلا از جهت تخصصهای حرفه‌ای بر اساس ضوابط و معیارهای خاص، توسط کانونهای وکلا صورت می‌پذیرد.

ضرورت این امر، در نظام حقوقی ایران نیز محسوس است؛ زیرا همانگونه که در مورد پزشکان عنوان تخصصی آنان باید در متن تابلو و سرنسخه هایشان قید گردد و پزشکان عمومی از بکار بردن هر نوع عنوان تخصصی ممنوع می‌باشند، به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه ناشی از اقدامات مغرور کننده، وکلا نیز، باید بر اساس مهارتهای حقوقی و فنی خود که مبتنی بر پایه تحصیلات و سابقه کار در رشته‌های خاصی از دعاوی است، طبقه بندی گردند ولی به هر حال حتی اگر وکیل عنوان تخصصی خاصی را نیز بکار نبرده باشد، صرف داشتن عنوان وکیل و فردی که وابسته به جامعه حقوقدان کشور بوده و دارای اطلاعات و مهارت فنی است، انتظاراتی را در جامعه نسبت به خود ایجاد می‌نماید که با انتظاراتی که از افراد غیر حرفه‌ای در جامعه وجود دارد، تفاوت می‌نماید

به بیان دیگر همانگونه که یک وکیل دادگستری به فرض بهترین وکیل مهریه که موضوع بحث ماست مانند هر صاحب فن و حرفه مشابه دیگر از قبیل پزشکی و مهندسی، به اتکاء دانش و تجاربی که کسب کرده است، برای محصول کار فکری خود ارزش والایی قائل است و به همین اعتبار نیز جامعه، برای او جایگاه ویژه‌ای در میان قشرهای مختلف مردم منظور می‌نماید، متقابلاً این انتظار را جامعه از او دارد که انجام کار و وظایف محوله به وی در نهایت مهارت و دقت علمی و عملی صورت می‌پذیرد.

گروه موسسه حقوقی دادکوشا با به خدمت گرفتن وکلای حرفه‌ای و با سابقه‌ای که به صورت تخصصی در حوزهٔ موضوعات حقوق خانواده فعالیت می‌کنند، از این نظر تیم قوی و کاملی دارد، جهت اطلاعات بیشتردر خصوص بهترین وکلای مختصص امور طلاق و مهریه، شما عزیزان در صورتی که در این راستا نیاز به گرفتن راهنمایی و مشاوره داشته باشید با ما تماس بگیرید.

وکیل مهریه، مهریه یا صداق عبارت است از هر آنچه که ارزش مادی و مالی داشته و نکاح اعم از دائم و منقطع به نفع زوجه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین شده و بر زمه زوج باشد.

طبق ماده 1078 قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته باشه قابل تملک باشد می‌تواند مهر فرار داد. مهریه می‌تواند عین معین مانند خانه، ویلا، باغ، ماشین و … باشد. یا عین کلی مانند سکه طلا، مبلغی پول، منفعت مانند اجراه باشد و یا انجام عمل یا عدم انجام عمل و با حقی مادی که ارزش مالی داشته باشد (حق تألیف، برند، علامت تجاری و سرقفلی) باشد. در کل ارزش مادی و مالیت صداق ملاک و معیار مهمی است.

وکیل مهریه در اراک

لازم به ذکر است که پیگیری دعاوی مهریه (وکیل مهریه) و یا به اجرا انداختن پرونده‌های مذکور با شرایط قانونی در گروه تهران وکیل توسط وکلای مجرب در زمینه مذکور انجام می‌شود.

دعاوی مهریه (وکیل مهریه) از جمله دعاوی است که مالی محسوب می‌شود (مالی اصلی) و برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه یا به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیارمند ابطال تمبر مالی باشد و هم چنین طبلق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای شروع و به جریان انداختن پرونده مهریه باید 3.5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی به صندوق دادگستری واریز شود.

لازم به ذکر است که مهریه در عقد دائم ممکن است تعیین نشده باشد. یعنی مسکوت گذاشته شده باشد که در این صورت دادگاه با تعیین کارشناس با توجه به شرایط زوج (اوضاع مالی و اقتصادی و اجتماعی و اوضاع و احوال و شراط زوجه (تحصیلات، خانواده و …) میزان مهریه را تعیین می‌نماید و به این نوع مهریه مهرالمثل می گویند، اما در عقد منقطع (صیغه موقت) تعیین مهریه شرط صحت نکاح منقطع می‌باشد و در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد عقد موقت باطل می‌باشد.

همان طور که در قانون مدنی بیان شده مهریه از جمله حقوق مالی زوجه می‌باشد که به ورثه منتقل می‌شود و در صورت تعیین مهریه و فوت زوجه قبل از دریافت آن مهریه به وراث قانونی حین الفوت منتقل می‌شود ولو اینکه نزدیکی و رابطه جنسی صورت نگرفته باشد.

اگر مهریه زوجه نفس سفر حج باشد ونه هزینه آن یعنی سند حج به عنوان مهریه در نکاحنامه قید شده باشد زوج باید مقدمات سفر زوجه را هر زمانی که مطالبه نماید (در صورت عندالمطالبه بودن) فراهم نماید و زوجه نمی‌تواند بهای آن را درخواست نماید هم چنین است در خصوص زوج مگر اینکه توافق بعدی زوجین مبنی بر دریافت هزینه آن باشد.

در صورتی که در سند ازدواج ارزش ریالی سکه طلا یا مقداری طلا یا هر عین معین دیگری نیز قید شود تعیین کننده ارزش مهریه در زمان عقد می‌باشد و زوجه در زمان مطالبه و دریافت مهریه مستحق عین مهریه به قیمت روز می‌باشد، ممکن است برای برخی این سؤال پیش بیاید که مهر السنت چیست و مقدار آن چه قدر است؟ مهرالسند مهریه حضرت فاطمه می‌باشد که مقدار آن پانصد درهم نقره یعنی معادل دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول نقره مسکوک به مثقال است.

طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه برای تعیین میزان مهریه محدودیتی ندارند منتها هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی (یا طبق تحریر برخی اسناد نکاحیه یک بهار آزادی) باشد، وصول و دریافت آن مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب (1394) (حبس بدهکار) است ولی اگر میزان مهریه بیشتر از این مقدار باشد مطالبه مقدار مازاد بر 110 عدد سکه منوط به اثبات توانایی و ملائت زوج توسط زوجه می‌باشد (ماده 22 قانون حمایت خانواده) که مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه وصول و دریافت مازاد بر 110 سکه توسط زوجه منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد حبس نخواهد داشت.

بر خلاف تصور بسیاری از مردم ممکن است مهریه بعد انعقاد و وقوع عقد نکاح تعیین شود و حتی امکان تغییر مهریه بعد از عقد (افزایش یا کاهش) صحیح بوده و دلیلی مبنی بر بطلان این عمل وجود ندارد هرچند این مورد امری اختلافی است و طبق نظریه مشورتی شماره 7106/7 مورخ 16/8/1380 افزودن بر میزان مهریه پس از نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست یعنی اگر زوج و زوجه قصد افزایش و زیاد کردن مهریه بعد از عقد و تعیین اولیه مهریه را داشته باشند تحت عنوان مهریه امکان افزایش وجود ندارد و این تملک بعدی قالبی غیر از مهریه خواهد داشت.

زن به محض وقوع عقد نکاح مالک تمام مهریه می‌شود و طبق ماده 1082 قانون مدنی جایز است که هرگونه تصرفی نسبت به آن بنماید ولی تا قبل از وقوع نزدیکی، مالکیت زن بر نصف مشاع مهریه متزلزل بوده و با وقوع نزدیکی مستقر می‌شود، البته لازم به ذکر است که تا زمانی که طلاق صورت نگرفته مهریه زوجه باکره نصف نمی‌شود. و در صورتی که طلاق قبل از نزدیکی اتفاق بیفتد مهریه دختره باکره نصف می‌شود. هم چنین زوجه باکره تا زمانی که دوشیزه می‌باشد و مهریه به او تسلیم شده می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید و طبق ماده 1085 قانون مدنی این امتناع مسقط حق نفقه او نمی‌باشد مگر اینکه مهریه زوجه صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد که در این صورت علی الاصول نباید برای زوجه باکره حق حبسی قائل شد چرا که شرایط ایجاد حق حبس حال بودن و قابل مطالبه بودن دین می‌باشد. ولی این حالت را نباید با حالتی مقایسه نمود که دادگاه مهریه عندالمطالبه را به علت اعسار زوج تقسیط نموده و یا مهلت عادله قرارداده چرا که در این صورت زوجه باکره هم چنان حق حبس را دارا می‌باشد.

در گروه موسسه حقوقی دادکوشا متخصص در پرونده‌های خانواده با تجربه کافی در جهت احقاق حقوق افراد تلاش خود را انجام می‌دهند هم چنین لازم به ذکر است که در خصوص پرونده‌های خود قبل از انجام مشاوره حقوقی هیچ گونه اقدامی شایسته عملی شدن نیست.

دکمه بازگشت به بالا