اقتصادی

او را سوزاندم! – مجله آنلاین

«بهشدت به ریشخندش، حتی اعضای حزب؛ یکی از آنها با تمسخر فریاد کشید:.. یک پیشگویی دیگر از رهبر سربازان علینا از مالیخولیای او سخن می گفتند با شکستن خط در جبهه نزدیک، مردم عادی صلیب های شکسته (نمادندگی ها) را از ساختمان های عمومی. 4

به گزارش اقسنا، روزنامه اعتماد «سقوطش که قطع شد، ظاهر و رفتارش تغییر کرد به نوشته فرانک دیکوتر« آن موقع، آدم دیگری بود هاینریش هافمن او را چنین توصیف کرد:. و و شعله از آن رخت بربسته بود آتشکردش جوگندمی بود، کمرش قوز و موقع راه رفتن لخلخ می … حتی سرسپرده ترین پیروانش در برگهوف هنگام ورود هیتلر به اتاق از جایشان بلند نمیشدند. خوابگان مق‌برد و دقگران بق

.. رسیدن به روسها به حوالی برلین نیز وخامت اوضاع او را تشدید کرد آنها فوریه 1945 در چنین روزی از راه رسیدن به هیتلر شروع کرد به دستوپا زدن هنوز باور داشت -. … برگزیده تقدیر است که هر چقدر هم بد باشد و نامساعد به نظر برسد، پیروزی نهایی از آن اوست حتی بیانیهاش از رادیو پخش شد وعده داد شرایط تغییر می کند و دوباره برمی گردد «بهشدت به ریشخندش گرفت، حتی اعضای حزب؛ یکی از اعضای حزب. آنان با تمسخر فریاد کشید:.. یک پیشگویی دیگر از رهبر سربازان علنا ​​از مالیخولیای او سخن میگفتند با شکستن خط در جبهه نزدیک، مردم عادی صلیبهای شکسته (نمادنازیها) را از ساختمانهای عمومی پایین آوردند و از تسلیمنشدن رهبری عصبانی بودند دیگران تصویرش را. ا¿

به پناهگاه مشهورش در زیر ساختمان صدارت برد شاید فکر کنم میکرد آنجا به سراغش نمی رود یا شاید «سلاحی معجزهآسا یا تغییر پناهی بخت و اقبال» و مردمش را در واپسین لحظات رستگار می کند. میدانست و «مصمم بود برای ملتی که لیاقت او را بدون جنگ و نابودی به بار بیاورد.» گویا شب تولد 56 سالگی (20 آوریل) اولین خمپاره ها روی برلین افتادند. از دیگری گریختند کشتی حکومت نازیها بهزودی غرق میشد و سرنشینان آن -.که ناخدا را مقصر میدیدند – فقط به فکر نجات جان بودند.

آوریل، هیتلر که نزدیکترین یارانش را از دست داده و تنها مانده بود، خودکشی کرد.چون شنیده بود که در ایتالیا با جنازه موسولینی چه کرده بود «دستور داده بود جنازهاش را بسوزانند تا این مانع پایان هتک حرمت به جنازهاش شود. اوا براون ، معقوق قدق مقق

«کسی اشکی نریخت یا حتی ناراحتیاش را نشان نداد» و «هیچ نمایش خودجوشی از سوگواری عمومی یا فوران اندوه» برگزار نشد. «رایش سوم از بین رفت و تقریباً به همان سرعت هم به فراموشی سپرده شد». حکومت رگسور نقز به پاقان رسید، بدون هقچ مقاومتق. »

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا