مجله تندرستی

تولید واکسن ایرانی ویژه اُمیکرون از سوی گروه دارویی برکت

به گزارش شفاف، سویه جدید امیکرون بیش از پیش در جامعه در حال چرخش است و گزارش های علمی، بیانگر فرار این واریانت از مخالفت های بادی های تولید شده و آسیب های طبیعی و کاهش تاثیر آنها باعث می شود و همین عامل باعث افزایش نگرانی ها در میان جامعه می شود.

سازمان بهداشت جهانی نیز در دی ماه سال جاری، با انتشار اطلاعیه، سیاست تکرار دزهای بوستر را پایداری ندانسته و تولیدکنندگان واکسن را به بهبود واکسن ها با سویه های غالب دعوت کرده است. با متخصصین این حوزه، تولید واکسن اختصاصی امیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به نتیجه رساند و مطالعه واکسن را روی مدل حیوانی اجرا کرده است.

نتایج اولیه این مطالعات نشان دهنده خنثی سازی 100% سویه امیکرون از سویه امیکرون از سوی واکسن جدید و بیخطری آن در مطالعات حیوانی است که گزارش این مرحله مطالعات حیوانی این واکسن را به صورت پیش مقاله در سایت بیوارکایو منتشر کرد.

گروه دارویی برکت با توجه به سرعت بیسابقه سویه امیکرون در سطح جامعه و همچنین نتایج امیدوارکننده مطالعات حیوانی، تولید انبوه واکسن مختصر این سویه را آغاز کرده است. غذا و کمیته اخلاق قدم است.

دکمه بازگشت به بالا