اقتصادی

امید به بهار صلح و دوستی جهانی

بسم الله الرحمن الرحيم م
0054َا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْ تَارِ.
0054َا مُدَبِّرَ اللَّ0064ْلِ وَ النَّهارِ
0054َا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ.
حَوِّلْ حَ الَنَا إِلَ0064 أَحْسَنِ الْحالِ

امسال جشن بهار و شماره طبیعت مصادف است با تلخترین حوادث جهانی یعنی کشته ومجروح شدن، ویرانی و بیخانمانی انسانها در سایه سیاه جنگ میان دو کشور همسایه بر اساس تصمیم دولتمردان آندو سرزمین;

فغان ز جغد جنگ و مرغواق او
که تا ابد برقده باد نایاو

ولی از نظر سالشمار قمری مقارن با حضرت ایام میلاد مسعود مهدی موعود (ع) است. به بشریت می اموزد که جنگ و خونریری و چهره دیگری از حیوانیت است و انسان موجودی است که باید از حیوانیت عبور کند و در سایه تعقل و تفکر درکنار همنوعان خود زندگانی کند.
امیدبه دیدن چهره نورانی مهدی ما را به بهار صلح و دوستی پس از زمستانی سرد و تحملی از همنوعان نوید می دهد وصبحگاهی سپید. آشتی پس از شبهای تاریک و ظلمانی جنگ وخونریری و نادانی، پایان ستمگری ها و حفظ زندگانی خردمندانه درسایه باران رحمت الهی را چشم اندازه ما می سازند وبقول لسان الغیب شیرازی;
قحبت حکام ظلمت قب یلداست
نور ¿

و السلام.

* مجته د، حقوقدان، عضو

دکمه بازگشت به بالا