اقتصادی

ما به این نوع شادی سخت نیازمندیم

فرهنگ ملی و دینی ما در اصل فرهنگ شاد زندگی بوده است.در مسیر افول و انحطاط تمدنی اما تبدیل به فرهنگ عزا و حرمان و ارزشهای منفی گشتهاند.

به گزارش اقسنا و به نقل از خبرآنلاقن، احسان رگسوررق عتی دریاددا قتق نوقت

همه چیز از نو آغاز می شود همه چیز از نو آغاز می شود.

این شادی که درجاتی دارد، به هر حال موقتی است و مانند آن خوشایند از حالات ثابتی است یا راحت، مستمر و تمام نیست اما مهم است که این شادی در نسبت و هماهنگی او با طبیعت یا واقعیت هستی و احساسی واقعی است و نه از عواطف و |

شادی این روزها نیز نه مناسب با اخبار بد جنگ و کشتار در دنیا یا گرانی و … بلکه برخاسته از تطابق و ساختار و ضربآهنگ هستی و طبیعت است.

فرهنگ ملی و دینی ما در اصل فرهنگ شادی و نشاط سرور در زندگی و در این مبارزه با مبارزه با آزادی و عدالت و رشد، سخت نیازمندیم. و حرمان و ارزشهای منفی گشتهاند برای نمونه در جهانبینی توحیدی مولانا آن کو «خرقهی غم و شادی را دوخته»، غمها را کارساز و زمینه ساز راه رسیدن به شادی قرار داده است: «قند شادی میوه ای باغ غم است».

هدف فرزنگی و فلسفه در اصل، بازیابی این حس «شادی» معنوی و عارفانه به معنای واقعی است و ما نیز در آن زندگی می کنیم. رویاروقی باموج

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا