مجله تندرستی

معمای مرموز ترین بنای جهان حل شد؛ با مصر باستان مرتبط است

استون هنج استون هن ج

¿

هر هفته از ده روز قبل بوده است. تعداد ماه هاق هر ساله م از روال امروزی بیق تر بوده است.

استون هن ج چیست؟

استون هننج

حلقه‌ای از

121

مردم در مکانهای خاص از سال برای بازدید از این اثر تاریخی میروند.

پژوه ش جدقد چه مي

مقر باستان

|

او میگوید احتمال دارد که استونهنج با الهام از فرهنگ مصر باستان بنا شده باشد چون مصریان باستان از تقویم خورشیدی استفاده می کنند و این روش رسمی آنها برای تعیین روز و ماه سال بوده است.

تقویم خورشیدی برای افزایش انقلابین زمستانی و تابستانی و اعتدالین بهاری و پاییزی محاسبه و این همان زمانی است که هر سال خورشیدی با سنگهای مشخص از این مجموعه همسو و همتراز می شود.

داروقل مي

«هر کدام از 30 سنگافراشت سارسنی که به صورت حلقه قرار گرفته است یک روز از ماه را نشان می دهد و هر ماه سه هفته داشته و هر هفته 10 روز بوده است».

46

دکمه بازگشت به بالا