مجله هنری و فرهنگ

کدام استان‌های ایران آلودگی نوری بیشتری دارند؟

در یک مطالعه با استفاده از داده های ماهواره ای، تغییرات نوری ایران در یک بازه 17 ساله مورد بررسی قرار گرفت و استانهای با مهمترین نوری مشخص شدند.

به گزارش اقسنا، وجود بیش از حد از نور مصنوعی، بهویژه در ساعات تاریکی شب می تواند نوری ایجاد کند و بر محیطزیست تأثیر بگذارد و انسان تأثیر منفی بگذارد.

نوری همچنین می تواند بر فعالیت های فیزیولوژیک بسیار از حشرات، پرندگان، پستانداران و خزندگان تأثیر بگذارد و حتی مقدار کمی از نور مصنوعی می تواند فعالیت های طبیعی آنها را مختل کند.

توزیع نامتوازن جمعیتی به جمعیت افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها و مراکز جمعیتی بزرگ در ایران، باعث افزایش مصرف برق در کشور می شود.

علاوه بر این، موضوع نوری در ایران به طور جامع مطالعه و مستندسازی نشده است.

به همین دلیل شناسایی، پایش و پهنه‌بندی مناطق حساس به نوری برای ارزیابی این مناطق و کاهش آسیب‌هایی که در آینده می‌تواند در این مناطق باشد، برای برنامه‌ریزان در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای بررسی نوری و ارزیابی میزان نور شب، ابزارهای موجود وجود دارد.با توجه به اینکه روش های میدانی بررسی نوری، بسیار پرهزینه و آسیب است، از داده های ماهواره ای و سنجش از راه دور می تواند روش مناسبی برای بررسی نوری باشد.

با توجه به اهمیت نوری، علیرضا صالحی پور میلانی؛ استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی با انجام مطالعاتی، نوری ایران را در سال های 1374 تا 1391 بررسی قرار داد در این مطالعه برای بررسی نوری از داده های ماهواره ای اسکن خطی عملیاتی، مربوط به. برنامه ماهواره دفاع هواقن اسق استفاده قد.

در این مطالعه تغییرات نور مصنوعی در کشور مورد بررسی قرار گرفت و استانهایی که بیشتر با این بحران درگیر هستند، مشخص شدند. در استان هایکرور مورد برسق قرار گرفت.

بررسی های این مطالعه حاکی از افزایش میزان نور شب در سال های مورد مطالعه بود و مناطق با درخشندگی کم، به مناطق با درخشندگی بالا تبدیل شده اند.

استانهای تهران و البرز بهعنوان استانهایی با بالاترین میزان مصرف نوری در کشور شناسایی شدند و استانهای خوزستان، اصفهان، بوشهر و فارس در جایگاههای بعدی قرار دارند.

در این مطالعه، افزایش تراکم نسبی و توزیع نامتوازن جمعیت، مهاجرت های جمعیتی و تشدید در بستر سالهای مطالعه، از عوامل اصلی گسترش نوری در آن در استان ها و همچنین فعالیت های تجاری و صنعتی در این استان است. برخی استانها و کانونهای جمعیتی از مراکز استانها و محدوده های صنعتی، روند افزایش نور صنعتی، افزایش نوری را در کشور داده است.

به گفته پژوهشگر این مطالعه، افزایش میزان نوری و ادامه این روند در آینده می تواند تأثیرات مخرب بسیاری را برای زندگی انسان و محیط زیست کشور به وجود آورد. درامر کاه نوره اق مقنوعق به خقوت استان اه اقیکه در معرض آلودگی نوری قرار دارن د،

در این مطالعه عنوان شده است که با استفاده از راهنماها، دستورالعمل های لازم، تبیین استانداردها، توصیه ها و توصیه ها و قانونمند کردن نورپردازی ها و سپس نظارت بر اجرای قوانین گام هایی در جهت کاهش می توان از نور در کشور برداشت.

یافته های این مطالعه پاییز 1400 به صورت مقاله علمی با عنوان «تحلیل و پایش نور مصنوعی در ایران با استفاده از داده های ماهواره ای نور شب (از سال 1996 تا 2013)» در «نشریه تحلیل فضای مخاطرات محیطی» منتشر شده است.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا