مجله تندرستی

کشف یک سنگ ،تاریخ حیات اولیه را ۳۰۰ میلیون سال به عقب برد

دانشمندان پیشتر ساختارهای کوچک و خاص رشته‌های و لوله‌ها مانند آن در این سنگ پیدا کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که این ساختارها توسط باکتری‌ها ایجاد شده است.

اکنون پس از تجزیه و تحلیل و تحلیل های بیشتر، مطالعات کالج دانشگاهی لندن، ساختار بسیار بزرگتر و پیچیده تری را در داخل این سنگ کشف کرده و این ساختارها، ساختاری ساقهمانند با شاخه های موازی در یک سمت است که نزدیک به یک سانتی متر طول دارند.

باورهای مطرح شده گرچه تصور می شود که برخی از روش ها می توانند از طریق واکنش های شیمیایی تصادفی ایجاد شوند، اما در نتیجه شبه ساقه با شاخه های موازی احتمال وجود دارد که منشا بیولوژیکی داشته باشد و این امر نیز به دلیل آن است که هیچ ساختاری مشابه آن از طریق واکنش های شیمیایی وجود ندارد. اقجاد نق ده است.

نقانه ی حق از حقات اولقه با برسق یقک سنگ

تا به حال اولین مکان شناخته شده است از حیات بر روی زمین، به دست آوردن بررسی از سنگی 3.46 میلیون ساله از استرالیای غربی بود که حاوی فسیلهای میکروسکوپی کرم مانند بود.

دکتر “دومینیک پاپینو” (Dominic Papineau) نویسنده اصلی این مطالعه از دانشکده علوم زمین کالج دانشگاهی لندن گفت: ما در این مطالعه با بررسی شواهد مختلف نشان دادیم که از انواع مختلف بیماری ها بین 3.75 تا 4.28 میلیارد سال پیش روی زمین وجود داشته است. از نظر زمین شناسی، این روند بسیار سریع است و یک دور چرخش خورشید به دور کهکشان ما است.

ترکیبات فرعی شیمیایی معدنی را در این مورد که با میکروبهای باستانی از آهن، گوگرد و احتمالاً دی اکسید کربن تشکیل شده است، کشف کردند. نور رااز یرقق نوع فتوسنت ز بدون اکسقژن درقافت کرده و زن دگق مق‌کردن د، سازگار است.

این یافته های جدید نشان می دهد که حیات میکروبی ممکن است در زمین اولیه وجود داشته باشد.

در این مطالعه، سنگهای کمربند روی پوست نووآگیتوک کبک (NSB) را که توسط دکتر پاپینو در سال 2008 جمع آوری شد، مورد بررسی قرار گرفتند.

کمربند روی پوستهای نووآگیتوک، زمانی تکهای از کف دریا و بنابراین حاوی برخی از قدیمیترین سنگهای رسوبی روی زمین است که گمان میرود در نزدیکی سیستم چاههای گرمابی قرار گرفته است. ¿

سخت سنگ را به بخشهایی به ضخامت کاغذ (100 میکرون) برش دادند تا از ساختارهای نزدیک فسیلی ریز فسیلی که از هماتیت و مانند آن نوعی اسید ساخته شده و در کوارتز محصور شده بود مشاهده کنند.

ضخامت این تکه سنگها بیش از دو برابر ضخامت سنگهای قبلی بود که بیشتر بریده بودند و این امر به نتیجه میداد که ساختارهای بزرگتری را در آنها ببینند.

آنها این ساختارها و ترکیبات را با فسیلهای جدیدتر و همچنین با باکتریهای اسیدی که در نزدیکی سیستمهای چاه گرمابی امروزی قرار دارند مقایسه کنند.

تیم تحقیقاتی علاوه بر تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل نمونه سنگ در زیر میکروسکوپ و رامان های مختلف (که پراکندگی نور را می گیرد)، بخش هایی از سنگ را با استفاده از یک ابر رایانه که هزاران تصویر را با دو تکنیک تصویربرداری با نمای بالا پردازش می کرد، به صورت. د0054 جقتالق بازسازي كردند.

اولین روش میکرو سی تی یا میکروتوموگرافی (میکروتوموگرافی) بود که از اشعه ایکس برای مشاهده هماتیت درون سنگها استفاده می کرد. 00

مطالعات در تحلیل و تحلیل خود به این نتیجه رسیدند که ساختارهای همت نمی توانند از طریق فشردن و گرم شدن سنگ (دگرگونی) در طول میلیاردها سال ایجاد شوند.

آنها بیان کردند که این ساختارها در کوارتز ریزتر (کمتر تحت تأثیر دگرگونی) بهتر از کوارتز درشتتر (که دگرگونی بیشتر داشته است) حفظ شود.

این امر تأیید می‌کند که این رسوبات کف دریا به سنگ‌های آتشفشانی اطراف قدمت دارند.

دکمه بازگشت به بالا