مجله تندرستی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

دیروز کمیته مجلس از اصلاح 2 بند از طرح شفافیت قوای سهگانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و سایر نهادها در این کمیته گفت که با توجه به این موضوع در جلسه اول تا چهارم. و 1-5 ماده (1 طرح پیشنهادی به کمیسیون ارجاع، با حضور مسئول دستگاه‌های اجرایی و تحقیقات مرکز پژوهش‌ها، جلسه‌ای برگزار شد و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
این موضوع را محمد تقی نقدعلی دیگر نماینده مجلس در این باره اعلام کرد که هنوز این طرح در دست مطالعه و پیشنهادات نمایندگان مجلس قرار دارد و طرحی در این باره که نمی شود و اتفاقی نیفتاده است.

نقد علی

ب0054 قتر بخوانقد:

طبق گفته‌ها در مورد بند 1-4 ماده (1) مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد (1-4 ماده) تعیین شده است. کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها مستثنی شدند.هم‌چنین، ذیل بند ۱-۵ را ثبت کردند که این ماده اصلاح شد که نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و موضوعات دارای طبقه‌بندی سازمان انرژی اتمی از حکم این مستثنی شوند.

اما نظر این نظر، نقدعلی است که تنها مسائل مستثنی مسائل امنیتی سازمان‌های این سازمان است نه همه اطلاعات آنها.

ااینگونه که در مجلس ارائه شده است، طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستخوش تغییرات و اصلاح شده است.آیا نهادها و سازمان‌های خاص از این طرح مبرا یا مستثنی شده‌اند؟
با این که عناوین کلی همه نهادها و سازمان ها را در برمی گیرد اما اکثر پیشنهادات نمایندگان مصادیق را برای این نهادها در نظر می گیرد. استغال با برای

در مواردی که پیشنهادات متعددی ارائه می‌شود، این پیشنهادات در نظر گرفته شده است. Kpop

قعني نيروه اي
این سازمان‌ها به طور خاص به طور کلی مستثنی و در محدوده‌ای خاص قرار گرفته‌اند. برخی از نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که فقط در حوزه مسائل امنیتی و مسائل امنیتی و محرمانه، جز استثنائات هستند. 0

ها
بله تاان هقچ یرحق و اقلاحاتق تت وقب نتده و اتفاقق جدیدق نیفتاده است.

تکلی
در این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور جلسه است. رگسورد.

اقلاحات یا پق شنه ادات دقگری
خیرات دیگری وجود ندارد و در نهایت پیشنهاد می شود این کارگروه ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نمایندگان را جمع آوری کنند و مجددا پیشنویس نهایی خود را به پیشنهاد پیشنهاد دهند.

۲۱۲۱۷

دکمه بازگشت به بالا