اقتصادی

بیمارستان و شفاخانه، پرواز و شاهنامه

«بیم ارستان در یاه نامه به معنق مارستان امروزق ماست؛ جایق که افراد مقتدر به مقراد مبتلا می شوند به مگکلات روان.

به گزارش regsvr اقسنا، در قاددا شتق در عقر اقران نوشته مهرداد خدیر آمده است: «نیمروز گرم تابستان در سراسر بیمارستان نشسته بود که صدای مرد افغان را می‌پرسید: «شفاخانه همین جاست؟» وقتی پاسخی نشنید در ادامه گفت: «هاسپیتال؟»

نگهبان آراسته بیمارستان مشهور در خیابان دکتر شریعتی با سر و وضعی بسیار مرتب به طعنه گفت: نه به آن شفاخانه گفت نه به این هاسپیتال! .

منتظر بیمار همراه خود نشسته بودم و همان نگهبان یا ناظم داخلی می گفت: اینها فارسی را کتابی صحبت می کنند و گاهی اوقات بامزه می شود. اما نمق‌دان ما چرا نمی‌توانم

پاسخ نداد اما در مورد این گونه در محیطی که جز دربار بیماری و بیمه و هزینۀ درمان سخن گفته نمی‌شود جواب داد: «چون بیمارستان در شاهنامه به معنی تیمارستان امروزی ماست؛ جایی که افراد مبتلا به بیماری روانی و ذهنی را مبتلا می‌کنند. مقبره کن!»

به ذهن خود فشار آورد م

بدوگفت گودرز: بقمارستان
تو را جاق، ¿

(هم بیم ارستان و هم گارستان با حرف «ر» ساکن.)

مج توضي ح بي تر نبود و به چند كتاب در خانه هم نقاز بود و كار بيمار.

ماجرای مربوط به هوس در اندیشه ی کاووس، پادشاه کیانی است، که چون فتوحات زمینی را تمام کرده بود، به این سودا افتاد که آسمان برود یا او را به این سودا برد. انداختند.

.

پس برای نحوه اجرای‌کردن ایدیه پرواز، خردمندان و مشاوران گرد آمدند تا تدبیری بیندیشند و از میان پیشنهادهای مختلف این نظر مقبول افتاد که جوجه‌عقاب‌هایی بیاورند، آنها را گرسنه نگاه دارند و گوشت و خوراک را در بالای قفس بگذارند و چهار قفس را به چهار سوی تخت کیکاووس بزنند. ببندند تا به خاور غذا ناگ زقر از

این اتفاق افتاد اما جوجه عقاب‌ها تا کی می‌شوند گرسنه پرواز کنند و اگر سیر هم می‌شوند چرا باید به پرواز به طمع طعمه ادامه می‌دادند؟!

ایده تخت پرنده عملیاتی شد و کاووس بر تخت در حال پرواز بود اما جوجه‌عقاب‌ها پس از ساعت‌ها از نفس افتادند و باقی داستان هم حدس زد: سقوط کرد.

(0028ر

کیکاووس در بد مخمصه‌ای گرفتار شد و باید موضوع رفع و رجوع و تدبیری اندیشیده می‌شد.خبر که به رستم رسید به یاری پادشاه بشتابند. ❏

گودرز، پهل وان نامدار و که نه‌کار، ازاقن امر غافل نبود و گفت:

کسق را که «جنگ0064» چورستم بُوَد
برانَد ، خِرَد در سرق کم بود

רاه چقدر باقد بق

اگر مي

بدوگفت گودرز: بقمارستان
|

Kpop اد

مشخص است که بیمارستان را به همان معنی به کار برده که ما امروز برای مرکز نگاه‌داری بیماران روانی به کار می‌بریم که آیا آنها هم بیمارند و نیاز به مراقبت دارند.

همچنین می‌توان در انتخاب کلمۀ «بیمارستان» به عنوان «هاسپیتال» یا همان «مریضخانه» به این پیشینه در شاهنامه توجه کرد یا معنی آن را درست درنیافتد.

مثل واژگان «فرودگاه» که بیشتر برای پایان پرواز مناسب است و احتمالاً به خاطر آن بوده است که در ابتدا تنها باندی برای فرود هواپیماهای خارجی مد نظر بوده و شروع پرواز با «فراز» یا تیک‌آف را در نظر نداشته‌اند.

بقت آخر داستان هم جالب است:

به دقمن دهق هر زمان جاق
نگويق به کس بيه و ده راقِ خو0054 ق

همان که نگهبان آراسته توضیح بیشتری می دهد و بیمار بیمار همراهی را تا مجال درنگ نمی کند و بهتر یادمان می شود که «درمانگاه» معادل مناسبی منتها به جای کلینیک و واحدهای کوچکتر نشسته باشد. آمده است.

جداي

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا