مجله رویداد

ورود اسکوتر برقی در معابر تهران منوط به تصویب آیین نامه و تأیید پلیس

سی

0054عقوب آزاده ‌دل در گفت‌وگو بااقسنا، در آخرین وضعیت ورود اسکوترهای برقی اشتراکی در تهران گفت: مدتی است که اسکوترهای برقی در برخی از بوستان های تهران فعال هستند و مردم می توانند از این ابزار استفاده کنند اما آن چیزی است که ما در حمل و نقل به دنبال آن هستیم. ❏

وی با بیان اینکه این مدل حمل و نقل پاک به داخل چرخه حمل و نقل سریع داخل شهری می شود، اضافه می کند: در حال حاضر در این نامه استفاده از اسکوتر به عنوان یک مد حمل ونقلی وجود دارد که البته به طور موازی نیز در حال بررسی ورود است. اسكوتره ايبرقق به خيابان براق ترد عموم استتا

معاون توسعه حمل و نقل و حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و حمل و نقل در مورد آئین نامه اسکوترهای برقی که در حال تغییر است نیز گفت: دقت کنید که ما در نظر داریم در مورد توسعه حمل و نقل ونقل، اسکوتر نیز به عنوان یک مد حمل حمل می شود. ونقلی مثل دوچرخه، موتور، خودرو و…. توسط مردم استفاده می شود در این نامه نوع اسکوتر، شاخص ها، مسیرها و… را تعیین می کنیم و پس از آن در صورت برخورد پلیس این آئین نامه در سازمان حمل ونقل. پل

آزاده دل با توجه به اینکه به نظر می رسد این روند تا سه ماه آینده زمان لازم باشد، افزود: در حال حاضر اسکوترهای برقی در بوستان فعال هستند نه در معابر پایتخت و باید برای ورودشان به خیابان منتظر تصمیم آئین نامه و ورود باشد. رگسوررکت ‌ها باققم.

اطلاعات پ0064ام

دکمه بازگشت به بالا