مجله تندرستی

آخرین آمارهای کرونا در ایران؛ ۳۲۲۸ بیمار جدید و فوت ۵۶ تن دیگر

ع ع مركز ر و و ع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ۵ ۵ بیم ك ك ۱۹ كشش ج ن و و و ج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر و ع ر ر ر ر ر ر ر

به گسارش مجله آنلاین، س س ع ز بهد ، ر ت ل م بر س س معی ره ۳۲۲۸ ۳۲۲۸ مبت مبت به ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ وارد شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۲۹ نفر رسید.

مت در ۲۴ س گذشته ۵۵ به کر کش ج ر ز دست دست د این ین ج بیم بیم رسید رسید رسید رسید .

مرحله تا کنون هفت میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۵۸ نفر اس ام اس، بهبود یافته و یا اس بیمارستان.

۱۳۱۱ نفر بیماران مبتلا به کوید۱۹ در بخش های مرابقت های ویژه بیمارستان ها تحت مرابت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۵۲۱ آسم تشخیص کوید۱۹ در کشور انجام شده است.

۲۶۲ شهر در وسعیت قرمز و نارنجی

ح ح ح ۱۰ شهرست ضعیت ضعیت قرمز ۱۵ شهرست ضعیت ضعیت رنجی ۱۷۳ ۱۷۳ شهرست زرد و ۱۳ ۱۳ شهریور در رند.

ت کن ۴ می می ۹۳۷ و ۷۸۰ نفر،، می می ۳۱ ۳۱ و ۷۷۷ نفر نفر دُز و می می می و ۱۲۳ نفر ۱۲۳ نفر از نفر دُز دُز دُز دُز کرده کرده کرده، کرده است، تزریق تزریق را انجام داده است. تزریق تزریق ر ر کشور به ۱۵۳ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۶۸۰ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۶۸ هسار و ۴۳۳ دُس و اکسن در کشور تشریح شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا