نماد سایت مجله آنلاین

آیا می‌توان زمان دقیق یائسگی زنان را پیش‌بینی کرد؟

آیا می‌توان زمان دقیق یائسگی زنان را پیش‌بینی کرد؟

از نظر علم تنظیم خانواده، تعیین پایان سال‌های باروری یک زن بسیار مهم است. و و در معرض مشک م بی ، ، حتی ستخ ستخ ن ، ، ، یکی دیگر ی ی ، ، زم نست که کند.

روند یاسگی سال‌ها مورد قرار گرفتن است. پیش تعریف شده ست دیگر محقق مط عه فع ز ز پیش پیش پیش بینی ممکن است بر کشف کشف بر سن آغ یسگی ئسگی مد مد مد مد یی یی یی

طبق بررسی های این مطالعه، افزایش سطح هورمون محرکه فولیکولی (FSH) و استرادیول، دوره های قائدگی غیرطبیعی و علائم یاگی، نشانه های مهمی هستند که نشان می دهد یک زن به دوران یاسگی نزدیک می شود. جتم-قتص نیز نظر گرفتند.این ش م مصرف، د ضد ضد ضد ب، سیگ کشیدن کشیدن.

گرچه هن به تحقیق تری تری نی نی د د یژگی خطر ک ک ممکن است در یک گزینه گزینه گزینه گزینه کمک کمک باشد.

دکتر «استفانی فاوبیون» (Stephanie Faubion)، مدیر انجمن یائسگی آمریکای شمالی گفت: این مطالعه بر روی تعداد کمی از زنان انجام شده است، اما به ما در مورد عواملی که در مدل پیش‌بینی سنی که یک زن وارد یائسگی می‌شود، می‌دانیم. می‌افزاید. نشان می دهد.

“یائسگی” منتشر شد.

۵۸۵۸

خروج از نسخه موبایل