مجله تندرستی

تولید اندام‌های مصنوعی با حسگرهای پیشرفته جدید  

جستجو کردن دِس گیبسون مدیر موسسه فیلم‌های نازک، حسگرها و تصویربرداری در دانشگاه غرب اسکاتلند (UWS) و محقق اصلی این طرح گفت: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های شگرفی در حوزه صنعت رباتیک به دست می‌آید، اما به دلیل عدم وجود قابلیت‌های لازم در زمینه حسگرها، سامانه‌های رباتیک برخی از ناتوان هستند. ز نج آس خ خ هستند، رب ه بت بت کثر ق ه خ ر ر یت یت فع نند نند ب ق ب یت یت ست.

وی افسود: همکاری در این شرکت گرافین (گرافن یکپارچه)

کمک هوش مصنوعی به افراد دارای قطع

این حسگرها از فوم سه‌بعدی گرافینی ساخته شده‌اند و یک حساس حساس به فشار (piezoresistive) هستند. دوبعدی تشکیل شده است.

زم که م تحت فش می می به ط دین میک تغییر کتریکی کتریکی کتریکی می م ر ر د فش فش می می.

مرح ه ین فز حسش استثنایی هد پس از ربرد عارضه عمیق طرح در مد مد گرفت گرفت.

46

دکمه بازگشت به بالا