مجله تندرستی

حمل بسته‌های بزرگ با پهباد

نمونه ای از این پهپاد به RDS1 دارای یک قرقره موتوری مجهز به سیم بکسل جمع می شود که در قسمت زیرین آن یک کنترل از راه دور نصب شده قبلی است. در خود جای دهد.

هنگ که پهپ به مقصد می رسد همچن ، 46 رتف 46 متری مع ق می می م سپس ترمز قرقره قرقره قرقره ر ر ر ر ره و ه ه می می می می بیفتد بیفتد بیفتد ل ب ب ب ب ل ل ل ل ترمس قرقره. به آرامی مجدا فشار می‌دهد و سرعت فرود مموله را کاهش می‌دهد.

حمل بسته های بسرگ با پهباد

این قابلیت با نصب حسگر لیزری لیدار بر روی پهپاد امکان پذیر است که دقیقاً فاصله آن با زمین را اندازه گیری می کند. پیرامونی مانند شاخه های درخت و خطوط برق کمک می کند تا اس اتلاف وقت و انرژی جلوگیری شود.

46

دکمه بازگشت به بالا