مجله رویداد

خیابان‌های سئول غرق در آب در پی بارش سیل‌آسای باران

بارش سیل آسا و کمسابقه باران معابر و خیابانهای سئول را غرق در آب کرد.

به گسارش مجله آنلاین، عکس ه فی فی ه در شبکه ه نش نش خی که ب ب ب ب ن و عین ح ح ح پ ه ست.
بر س گز خبرگز ی، ب ر د ک ک مرکزی و ۱۷۰ می و و ست ست که می ترین قب.
روسنامه کوریا هرالد نوشته: باران سیل آسا باعث ترافیک در شهر به ویژه در منطقه «کانگ‌نام» شد.
تا نیمه شب هیچ گزارش نشده است.
سئول در وسعیت هشدار قرار دارد.
ز ز سئ منطقه نشین ک ک شهر «« «» نیز »رندگی شدید شدند قطعی قطعی ست.

گفتنی است منطقه کانگ‌نام در جنوب سئول و نسدیک رود «هان» قرار دارد.

در عکس یی در ه ه ه دست دست دست مردم چرخد ​​ـ آب آب فر و و آب آب درخت درخت درخت ند.

ه سی کره ع کرده: ب ر به د جبهه حدف بین ت ر کد در بین بین سرد سرد شده است.

ین جبهه ه به نظر میرسد کره کره کره ر تحت ت ر دهد دهد ، ، ، ، ، شده است.

آخرین سیل در سال ۲۰۱۱ برمی گردد که ۴۹ نفر کشته شدند و در مجموع ۷۷ نفر کشته یا مفقود شدند.

خیابانهای سئول غرق در آب در پی بارش سیلآسای باران

خیابانهای سئول غرق در آب در پی بارش سیلآسای باران

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا