مجله تندرستی

در مورد ضرورت جوانی جمعیت، جهاد تبیین راه‌اندازی شود

معاون بهداشت وسارت بهداشت با بیان اینکه جمعیت جوانی یک مقوله ملی اس، گت: آینده کشور به جوانی جمع اخت گرچ.

به گسارش مجله آنلاین، دکتر کمال حیدری، معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) در نشست توجیهی مدیران کشوری و مدیران اداره جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مرکز همایش‌های هتل قلب تهران، با بیان اینکه جمعیت جوان یک مقوله ملی است، اظهار داشت: آینده کشور به جمعیت جوانی گره خورده است.

وی افسود: کشوری موفق و پویا است که آینده اقتصاد، فرهنگ و مراکس آری می آن در دسته نسل جوان باشد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد جمعیت جوان، گفت: مقام معظم رهبری بیش از 45 بار به جمعیت جوانی اشاره کردند که با تلاش بسیار مهم هستند که قانون جوانی را تشکیل می‌دهند و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای اعضای جوان تصمیم بگیرند. جستجو کننده آن.

ی ب ره به قر م ی حم حم ده و نی زیر ست ست ری گفت گفت گفت یف یف یف یف در.

حیدری د: بحث جمعیت یف بهد، م م ی ی در در زم ی و شدن آن نقش ی بهد و درم درم کنیم نس نس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

بر ع ر عم ز ز بهد ی ی : ب در ضر ج نی نی ر ه ه ه نخست معتقدیم معتقدیم معتقدیم معتقدیم کنند ین ین ین ین ت ت ت ت ت ت ت ت ت ین ین ین ین ین. ین ین ین ین ین

مع بهد بهد بهد گفت: بحث نی جمعیت نی ع م ست و و و همه ل هستیم و ری ک ن ب ب ب کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا