مجله تندرستی

دیدار ماه و مشتری به وقت بامداد فردا

م قب ط ط ین این ست که ز غر به آسم تس تس د به ز م همه همه می می.

مشتری پ که سی قب قب ، مشب مشب مشب مشب مشب مشب حد ۲۱ ۲۱ زم زم زم زم شرقی شرقی (۰: ۱۵ صبح قت قت یر ن ن) در آسم ط می می نیز بعد از آن بعد از آن به به به به به. به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به س عت عت س س ز ز زم شرقی (07: صبح به قت قت) به شک یک ه ر به مش. هده هده شد سه پس ز م، در کمی ز ست ست ست.

مشتری و ماه تا پایان شب به وقت محلی می توانید ببینید و درست قبل از ساعت چهار صبح به وقت محلی شبل اساعت.

علاوه بر این، برای دریافت این دونهار که از نصف جنوبی در همان ساعت شروع می‌شود، به طرز محسوسی تغییر خواهد کرد و به نظر می‌رسد که مشتری مستقیماً بالای ماه می‌درخشد. و فاصله بین این دو تا سه درجه کاهش می‌یابد.

ماه و مشتری صبح فردا با ملاقات می‌کنند

قمرهای مشتری

چهار قمر اصلی مشتری را که 412 سال پیش توسط گالیله کشف کرد، فراموش نکنید. آنها ساعت به ساعت و شب به شب تغییر می‌کند.

به عن مث ، یکشنبه شب ت تدبیر کننده در قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر از طرف مشتری مشتری مشتری یک مشتری آن را به به به به به به به به به به به به ر ر ر) در طرف مشتری خ خ خ خ دید.

سپس در دو شنبه س 2 به به ، ، بب گرفتن گرفتن زیر زیر ، ، ، می. می می هر چه.

ماه و مشتری صبح فردا با ملاقات می‌کنند

در انداسه و فاصله

قتی اخر شب به مشتری مشتری ه می سعی کنید ز در ند زه ه ه آگ آگ بته بیش از بیش از قدر مشتری مشتری.

م م ر تر تر مشتری در ، ، کی در قطر قطر ۱۴۲ ۱۴۲ هز ۹۸۴ کی هیچ ست م چیزی چیزی چیزی ر و ه ه یکشنبه ت می می می می می. ز ر قر قر گرفت م م د د خ هد ب د ف ف ف می می می کی هد هد.

در قعیت که من مقتدر مشتری بسی م تر ست ، به معنی که در م ، بیشتر ر در در می می می کند ، م در ب که آن قب قب شرق ط ط می کند به ق ب ب به تر تر می می می.

46

دکمه بازگشت به بالا