مجله تندرستی

رکورد جدید مبتلایان امیکرون در کره جنوبی

مقت بهد جن جن ز (چه) ۱۸۰ ر ۸۰۳ ۸۰۳ جدید بت به به ر ب که ر ر ر مبت مبت ن ست ست.

به گسارش مجله آنلاین، جدید کووید۱۹ در کره جنوبی ناشی از اسویه امیکرون است.

ین تعد د جدید به ک کره کره کره جن رقمی ست این کش کش ت ری ری ری دی.

د ه ه شده آژ آژ کره کره کره کره بی (KDCA) ارائه دهنده فز ۲۰ درصدی به حدود ۱۹ گذشته ست.

مقت كشيدند كردند كه مي ر ت بر ت ن ن به به ين ين 19 اين هفته تاثيرگذار باشد.

س س گز آژ هوانوردی بیم کره جن ن بدح در بدح این ر ر کش کش به آمیخته که به قب یعنی ست.

کره جنوبی اس ماه ژوئیه تصادف به دلیل وجود ژوئیه دلیل به دلیل وجود افسایش مواش موبرا بتلا و دوی.

گزارش laprensalatina، کره جنوبی از زمان شروع همه‌گیری حوادث ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۸۱۶ مورد ابتلا به این بیماری و ۲۵ هزار و ۷۵ مورد مرگ ناشی از آسیب به کووید۱۹ را به ثبت رسانده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا