اقتصادی

شتاب تحول در خانواده ایرانی

آمارها نشان می‌دهد تغییرات ایرانی‌ها در طول سال‌های اخیر بسیار بوده است.

به گزارش گسارش، روزنامه جان جان یکی از راه‌های دستیابی به این ادراک و فهم هم از نظام پایش می‌گذرد. به عنوان مثال، وقتی می‌توانم در میانه یک بیماری فراگیری عفونی به راه‌حل کار برسیم که با پایش‌ها در یک بازه زمانی داده می‌شود، نسبت به قرارگیری در این بیماری به دست آوریم. آن بیماری در جامعه بیابیم.

در برخی از معضلات اما حتی ادراک نسبت به وضعیت‌مان هم کاری از پیش نمی‌برد، چرا که با دانستن مشکل و حتی روشن بودن راه حل آن، کاری از ما برنمی‌آید. چگونه است. با پایش‌های صورت گرفته می‌دانیم حتی مشکل کجاست و اما با توجه به همه این جوان‌ها می‌دانیم راه‌حل آن اما توان اجرای آن به‌سادگی نیست.

آسیب‌هایی که با رصدهای صورت گرفته، آماری از کمیت و کیفیت آن در دست است و راهکارهایی هم برای کاهش آن وجود دارد. در کشورمان به‌نوعی تکان‌دهنده است.

این مرکز در گزارش مبسوطی با عنوان گزارش فرهنگ خانوار که آنلاین سال گذشته در سوالی منتشر شده است که از یک جامعه آماری منتشر شده است (بیش از ۶۰ هزار خانوار از تمام استان‌های ایران)، شمایلی از وضعیت نهاد خانواده در جامعه امروزی ترسیم کرده است که جای تامل زیادی دارد. یکی از ویژگی‌های دوران زندگی ما که در اصطلاح مطالعات حوزه اجتماعی در حال حاضر وجود دارد، وجود دارد. خانواده ایرانی در حال طی روندی از تحولات ناشی از غلبه گفتمان مدرنیته در جامعه و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و رسانه های آن است. از سنت را هنوز یدک می‌کشد و از آن طرف، خود را در مسیر مدرنیته می‌بیند.گرچه این دوگانگی همیشه مستلزم تقابل نیست، اما عدم شفاف‌سازی وضعیت، تقابل‌های جدی را به وجود آورده و خواهد آورد. اعضای خانواده‌ها که از خانواده‌های مردان چهار دهه پیش به شکلی به گرایش‌ها و کنش‌های زنانه تغییر پیدا کرده است تا خانواده ایرانی و رسانه‌های شکاف‌های نسلی که ظهور بیشتری پیدا کنند، اما مرکز آمار ایران در این مورد چه می‌گوید؟ ر ی تح خ در یر آن خ خ که ه به پن فرزند ن ن ن ند ، ، ، فکری فکری فکری فکری ب.

بر اساس پاسخ این افراد به مرکز سوالات آمار ایران مشخص شده است 31.6درصد این افراد مطمئن هستند یا احتمال زیاد و بسیار زیادی دارند که در صورت خانواده به کمک، از سوی اقوام و خویشاوندان مورد حمایت و کمک قرار می گیرند و این در حالی است که می گیرند. بد بد نیم س آم ۴۱ ۴۱ درصد ل بسی ر کمی می درص درص نی،،،، ز ق خ خ ند »».

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا