نماد سایت مجله آنلاین

شناسایی ۲۳۷۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا/فوت ۶۲ تن دیگر

فوت یک تن و شناسایی ۴۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

س س ع بهد در ۲۴ ۲۴ ۲۴ گذشته ۲ ۲ مبت به به ک ر ج ج دست دست د دند ج ج ن ن.

به گسارش مجله آنلاین، س س مرکز ر و ط رس رس بهد، ت ت مر شهری رم و بر قطعی قطعی ۲۳۷۸، تشخیصی تشخیصی تشخیصی جدید به و و و و و و س یی س و و و و و و و و س س س. س یی یی یی.

مجموع کشورهای کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۹۷۴ نفر رسید.

مت نه در ل س گذشته ۲ ۲ به به ک ید ر ج ر ز ز دست ین این دند بیم بیم رسید رسید رسید.

پیشرفت تا ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۱۱ نفر اس ام اس، بهبود یافته و یا اس بیمارستان.

۱۲۵۴ نفر از بیماران مبتلا به کوید۹ در بخش‌های مرابق‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مرابت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۷۱۵ کوویش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

ح ح ح ۱۰ شهرست ضعیت ضعیت قرمز ۱۵ شهرست ضعیت ضعیت رنجی ۱۷۳ ۱۷۳ شهرست زرد و ۱۳ ۱۳ شهریور در رند.

ت کن ن می و 953 و 521 نفر دُز ل، 58 58 می و و و و نفر دُز دُز د 3 3 می و 57 57 57 نفر نفر، تر تر تر تر ند ند کرده است تزریق تزریق تزریق. کشور به ۱۵۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۴ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۶۳ هسار و ۸۲۷ دُس و اکسن در کشور تشریح شده است.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل