مجله تندرستی

شناسایی ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونا در کشور/ ۸۴ تن دیگر جان باختند

بن ع رت شت ، طی شب گذشته و ۳۹ ۳۹ بیم ر شن شن شن س و ۸۴ نیز ج ج ر دست.

به گسارش مجله آنلاینز ز دیر ت مرد و بر س معی معی ، ، ، ۷۳۹ ۷۳۹ ا در ۱۹ ۱۹ ۱۹ و شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۱۷۵ نفر رسید.

مت در ۲۴ گذشته ۸۴ مبت به ک ک کش ج ر ز دست دست د ین د بیم بیم رسید رسید رسید رسید .

موفقیت تا ۷ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۷۲ نفر اس‌مطالعه، بهبود یافته‌ها و یا بیمارستان‌های بیمارستان‌ها.

۱۴۶۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مرابق‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۲۱ آزمایش کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

ت ت ت ۴ می و ۸۲۷ و ۷۱۲ نفر ا، می می ۱۹۹ نفر نفر دُز دُز ۳۰ ۳۰ ۳۰ می و و نفر نیز نیز نیز دُز دُز دُز.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۶۴۴ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۶ هسار و ۹۵۳ دُس واکسن در کشور تشریح شده است.

ح ل ح ۱۳۰ شهرست در ضعیت قرمز ، ۱۲۹ ۱۲۹ در ، ، شهرست شهرست زرد ۳۵ ۳۵ شهرست در رند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا