مجله نشاط

ضارب سلمان رشدی ارتباط با ایران را تکذیب کرد

مرب «سلمان رشدی» ، نویسنده مرتد موهن به ساحت گرامی پیامبر اسلام (ص) ارباط با ایران برای انجام این تکذد.

گز گز رش جه آن «« «»»» «« «»»»» مرتد س س س م س س س تکذیب کرد.

ه مطر شهر «فیر»»« ««»»» غرب غرب ب ب س رشدی کرد کرد کرد کرد کرد ت ضربه که ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ضربه ت 10 ت ت ت ت. ت ت ت ت ت ت ت

در مص که ز ««»»شد به گز ت که که رشدی ست گفت گفت گفت متعجب.

س ن رشدی س صبح جمعه گذشته گذشته (قط مح مح) در ۱۲ ت ۲۰۲۲ می هنگ در «« «»» »» د حم حم شد.

سلمان رشدی بعد از انتشار رمان موهن «آیات شیطانی» در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی خشم را برانگیخته بود. ارتداد وی را صادر نمودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حمله به سلمان رشدی را بر فتوای امام خمینی انجام می دهد بنا خی گامت: [خمینی]احترام قائل هستم.

ر مه «نی» »ن ه مطر مطر مطر ر ر کرد کرد ت که تنه ک حم حم ر ر.

ی در بخش دیگری ز حبه بعد بعد از ز فص فص فص ر که در سخنر س س رشدی در ع ع ع تصمیم تصمیم به کند.

ه مطر گفت: «ز این آدم نمی آید.فکر می کنم خ آدم نیست.ز خ نمی توانم. [مسلمانان]»

ه مطر درب ه حم حم س س س گفته یک قب ت ب ز ز به به با آنج ست.

و گفت: «و بر ه پرسه زدم زدم.ک خ م م دم قدم قدم نمی زندم.

ه مطر که یدئس رشدی رشدی رشدی دیده ست و.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا