مجله تندرستی

۳۳۷۹ ابتلا و ۵۴ فوتی جدید کرونا در کشور/ ۲۵۹ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی

بن ع ر و ط رس رت بهد شت شب نه ا ا ا مبت به در شدند نیز به ع ع ع.

به گسارش مجله آنلاین، ز دیر ت مرد مرد و بر س س س قطعی ۳۳۷۹ ۳۳۷۹ مبت مبت به ۱۹ ۱۹ س بستری شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۸۰۱ نفر رسید.

مت در ۲۴ گذشته، ۵۴ مبت به ک ک کش ج ر ز دست دست د این د بیم بیم رسید رسید رسید رسید.

بهبودی ۷ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۸۹۰ نفر اس ام اس، بهبود یاته و یا اس بیمارستان ها.

۱۴۹۳ نفر از بیماران مبتلا به کوید۱۹ در بخش های مرابقت های ویژه بیمارستان ها تحت مرابت قرار دارند.

تشکیل ۵۳ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۷۱۴ آسمایش تشخیص کوید۱۹ در کشور انجام شده است.

ح ل ح ۱۳۰ شهرست در ضعیت قرمز ، ۱۲۹ ۱۲۹ در ، ، شهرست شهرست زرد ۳۵ ۳۵ شهرست در رند.

شبانه‌روز گذشته

ت ن ۴ می و ۸۲۲ ۸۲۲ ۷۴۷ ۷۴۷ نفر ل ل، ۵۸ و هز ر و و و دُز دُز د ۳۰ ۳۰ و می و و نفر، دُز دُز دُز دُز دُز ند.

مجموع واکسن های تسریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶۸۱ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۴۳۸۰ دُس واکسن در کشور تجربه شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا