نماد سایت مجله آنلاین

۳۶۹۰ ابتلا و ۶۶ فوتی؛ جدیدترین آمار روزانه کرونا در ایران

۳۶۹۰ ابتلا و ۶۶ فوتی؛ جدیدترین آمار روزانه کرونا در ایران

بر ع رت بهد شب شب ۳ ۳ ۹۰ ر جدید در کش کش شن و ۶ ۶ ۶ نیز ن ج ثر بیم دند.

به گسارش مجله آنلاین،‌ ز دیر ت مرد ۱۴۰۱ بر س س س ، ، ، ۳ جدید مبت به ۱۹ و ۷۸ ز شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ در ۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۵۳۴ نفر رسید.

مت نه در ل س گذشته ۶ ۶ مبت به ک ک کش ج ر ز دست و این ین دند بیم بیم رسید رسید رسید رسید.

موفقيت تا 7 ميليون و 218 هزار و 788 نفر اس اس بيماري، بهبود يافود و يا اس بيماريا.

۱۳۸۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مرابقت های ویژه بیمارستان ها تحت مرابت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۶۲۰ آسمایش تشخیص کوید۱۹ در کشور انجام شده است.

شبانه‌روز گذشته

همچنین ت کن ۴ می ۸۹ هز و ۱۱۷ ۱۱۷ ا ل،، می می می و هز هز نفر نفر دُز ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ و می می هز و ۵۵۵۵ نفر نیز دُز دُز دُز دُز.

به این ترتیب مجموع واکسن های کشور به ۱۵۳ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۲۱۵ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۲۵ هسار و ۴۱۹ دُس واکسن در کشور تجربه شده است.

ح ل ح ۷۸ شهرست در ضعیت قرمز ، ۱۸۴ ۱۸۴ در ، ، شهرست شهرست زرد ۱۲ ۱۲ شهرست در رند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل