مجله تندرستی

۷۱ فوتی و شناسایی ۷۳۴۸ بیمار جدید کرونا در کشور

س س ع بهد، در ۲۴ ۲۴ گذشته مت، به به ۱۹ در ج ن ز دست دست د د د د د د.

به گسارش مجله آنلاین، س س ع بهد، ت مر مر ۲۴ مرد س ی ی قطعی قطعی، مبت مبت مبت مبت ۱۹ در ز شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۵۲۱ نفر رسید.

مت در ۲۴ گذشته ۷۱ مبت به ک ک کش ج ر ز دست دست د این د بیم بیم رسید رسید رسید رسید .

موفق تا ۷ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۲ نفر از بیماران، بهبود یافته‌ها و یا بیمارستان‌ها ترخیش.

۱۴۸۶ نفر از بیماران مبتلا به کوید۹ در بخش‌های مرابق‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۱۸ آسمایش کوید۱۹ در کشور انجام شده است.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ‌تا حدود ۶۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۸۵۵ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۶۱۷ نفر دُز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۴۱ نفر، دُز سوم و بالاترین واکسن را در کشور تزریق کرده‌اند. .

به این ترتیب مجموع واکسن های تسریق شده در کشور به ۱۵ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۹۱۳ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۱۱ هسار و ۱۵۵ دُس واکسن در کشور تجربه شده است.

ح ل ح ۷۸ شهرست در ضعیت قرمز ، ۱۸۴ ۱۸۴ در ، ، شهرست شهرست زرد ۱۲ شهرست در رند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا