مجله تندرستی

رتبه چهارم تولید علم در حوزه طب ایرانی

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران رتبه چهارم تولید علم در حوزه طب سنتی در دنیا را دارد و در حوزه درمان متخصصان می‌تواند در مراکز درمانی مختلف و به صورت تخصصی در دانشکده‌های سلامت از این کار استفاده کنند. .

به گسارش مجله آنلاین، دکتر حسینی خبری ر ک بن ظه ظه ظه در تعدیل گردشگری گردشگری گردشگری گردشگری دست برگز می می به ر ر ر ر ست ست ست د ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست

وی با اشاره به رویدادهای مختلف کارآفرینی سروبن از جمله بحث سلامت و تندرستی و گردشگری فرهنگی و تاریخی گفت: طب ایرانی می‌تواند در رونق و توسعه این جنبه‌ها اثرگذار باشد. ک ست، منتخبی در این ین د نتخ خ شد، یت قرض گیرنده گیرنده در تا کمک کمک کنیم.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و وزارت بهداشت تکمیلی در بخش دیگری از اظهارات خود دانشکده بیان کرد: از سال 86 طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شده است و در حال حاضر در 12 گروه و هشت دانشکده در سطح کشور و 400 فارغ التحصیل در رشته طب سنتی وجود دارد. در ایران داریم.

به حسینی یکت یکت رتبه چه م در ح طب طب دنی درم درم متخصص متخصص متخصص متخصص متخصص مر مخت مخت مخت در در سکن سازان.

ی گفت: در این به مت طب پرد پرد که یر یر ید د ب ب ست.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، افزود: ما 11 اقلیم از 230 نوع داروی مختلف در دنیا و بیش از 230 نوع گیاه دارویی را در کشور داریم و باید سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهیم. طب ایرانی این گفتمان به آساب می‌آید.

بنابر اعلام وبدا، حسینی یکتا در پایان گفت: هودف ما این است که طب ایرانی و توسعه گردشگرزی را بیشتر به مگه.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا