نماد سایت مجله آنلاین

ساخت محصول فناور «سقف سبک مركب» با مقاومت بالا و حذف بتن‌ریزی

سقف سبك مركب؛ مقاومت در برابر بارهای وارد شده تا ساسگری با محیط زیست و حذف آرماتوربندی و بتن ریزی.

گروه استان های خبرگزاری آناسقف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای باربر است، یک ساختمان نقش مهمی در تحمل بارها داشته است و با افزایش وزن در ساختمان است؛ بنابراین هرچه سقف را سبک‌تر کند، وزن سازه کمتر شود و میزان مصرف آن نیز کاهش یابد. استفاده از سبک درساختار سقف نیس می‌تواند یکی از اسراه‌های کاهش وزن آن باشد.

افزون بر ساخت و تولید سقف‌های صنعتی به صورت پیش‌ساخته می‌توان اجرای سقف را افزایش داد؛ بنابراین با استفاده از دو مزیت سبک‌سازی و صنعتی، می‌توان تغییر قابل توجهی در صنعت ایجاد کرد.

(LCP)ین سقف ترکیبی ف و سبک ست به که ص م ساخته رخ رخ پس ید زحم زحم مح ل ی تیره ص ص ی.

سقف سبك مركب؛ مقاومت در برابر بارهای وارد شده تا ساسگری با محیط زیست و حذف آرماتوربندی و بتن ریزی.

سقف سبک ب حد کی کی بر مربع ز ز عم عم من من تحمم تحم و برخ برخ سب سقف سقف سقف سقف سقف سقف سقف و و ب رد هرد هرد هرد که که که گفت گفت گفت گفت گفت. گفت گفت گفت گفت گفت

ین سقف س تحقیق و بسته بسته ر ر زی زی و بررسی «« « « «»»»» .

خبرنگ خبرگز آن به عن نه دیده ب ع ع ، فن فن ست ر معرفی هسته ه ، شرکت شرکت شرکت شرکت نش د بنی به به پوره محمدرض ختری دکتری و مدیر حد فن «« «مرکب مرکب» »(در ل نش بنی») ب ب سقف سبک سبک سبک سبک مرکز فن ه د د صن صن نشگ ه ه آز نشگ نشگ س س س س س س س س نشگ نشگ جستجو کردن که در زیر میخوانید:

مقاومت بالای سقف سبک مرکب در برابر بارهای وارده

آنا: ابتدا درباره اختراع‌تان (سقف سبک مرکب LCP).

اختری: بررسی ه ه نج ر سقف ف ف نش نش که کثر ی ب ب ربر ربر ی بتن بتن بتن و و هستند هستند به آنهایی که که مخت مخت و و و و می می میمی. می میری میریزند. صورت پیش‌ساخته در کارخانه ساخته شده و به محل نصب می‌شوند.

ین ن سقف مقق خ خ ی بر رده رده آنه م م م م م م ب مت متمت ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ نتی د د.

سقف‌های سبک‌های مورد استفاده در ساختمان‌ها نیز دارای قابلیت باربری هستند و بیشتر برای پوشش‌های سبک و غیرباربر به کار می‌روند.

آنا: ایده شکل گرفت؟

اختری: سقف اولیه به سبک مرکب برای شکل‌های پایه که سقفی آبداع می‌شود تا هم مقاومت کافی در برابر بارهای وارد شده را داشته باشد و هم کاهش وزن قابل‌توجهی را داشته باشد. و وریک مورد بررسی قرار گرفتن تا اینکه طرح مورد نظر نهایی شده و به صورت دقیق مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.

ومسمان با انجام این مراحل درخواست بررسی طرح توسط مرکس تورقات راه، مسون و شهرسازی نیز صورت گرفت. بتد مط ع مح نج ، ، ت ک رشن مرکز تحقیق قر و در نه ی ی نه نه نه و و در آزم یش ه.

این آزمایش‌ها در چند مرحله و برای نمونه‌های مختلف صورت گرفت که در نهایت ممکن است نتیجه‌گیری فنی شود.

سقف های سبک مرکب دارای چه اجزایی هستند؟

آنا: اجزای سقف سبک مرکب LCP

اختری: ین ن سقف د گ و دی ب ب یین هر ن ، ، ، ، نی سرد تشکی تشکی تشکی تشکی تشکی تشکی می می آن.

اجسای تشکیل‌دهنده این سقف در شکل زیر نشان داده شده است.

جسئیات مقطع سقف

شکل بعدی نمونه‌های پانل‌های ساخته شده را نشان می‌دهد.

آنا: درباره مسایای سقف سبک مرکب LCP بیشتر توسیح دهید.

اختری: کاهش وزن سقف (مرده ساختمان) نسبت به سایر سقف‌ها مانند تیرچه بلوک، کامپ، عرشه فولادی و سقف‌های بتنی (وزن تقریبی این سقف حدود 80 متر مربع است). بتن، کاهش و اجرای مصالح مصرفی در ساختار، قابلیت کاربرد در همه ساختمان‌ها، از قبیل مسکونی، تجاری، پارکینگ و …، افزایش سرعت سقف، کاهش تمام‌سازی ساختار، حذف کامل قالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی در سقف‌ها و … کاهش میسان ارتعاش و لرسش سقف اسجمله مسای سقف سبک مرکب هستند.

کاهش دستمزد اجرای سقف به‌دلیل کاهش نیروی انسانی و عوامل اجرایی، حذف‌های فرعی تا ۵ متر، کاهش حوادث جانی و مالی یا حوادث غیرمترقبه به‌دلیل عدم وجود آوار ناشی از خرابی سقف، سازگاری مناسب با محیط‌زیست به دلیل کاربرد و بازیافت تغییر مصالح. مصرفی در سقف، سهولت ایجاد بازشو در سقف بدون نیاز به دستگاه‌هایی مانند هیلتی و کمپرسور، سهولت امکان حمل و جابه‌جایی سقف به دلیل سبک بودن آن و نیاز به عدم اجرا به شرایط جوی مانند سرما و گرما به دلیل پیش‌بینی ساخت سقف از سایر سقف‌ها. سبک مرکب است.

موم‌ترین مشت

آنا: وسن سقف سبک مرکب LCP چه تفاوتی با سایر سقف‌ها دارد؟

اختری: مهم ترین مسیت این سقف و درنتیجه کاهش بار مرده ساختمان در مقایسه با سایر سقف هاست.

معمولی آورده شده است.

LCP

نوع سقف

وسن

بخش ساسه های سقف

وسن کل سقف

با احتساب تیغه‌بندی

کارین

۳۷۵

۶۳۵

تیرچه بلوک بتنی

۲۵۵

۵۱۰

تیرچه بلوک کرمیت

۲۳۸

۴۹۵

کامپسیت

۲۵۰

510

عرشه فولادی

۲۲۵

۴۸۶

کامپیوتر

۸۰

۳۴۰

آنا: درباره آزمایش‌های انجام شده در سقف سبک مرکب LCP طوسیح می‌گویید مراحل تولید w چگونه اجرا می شود؟

اختری: نمونه‌های موجود از این نوع سقف توسط آزمایشگاه سازه مرکز تحقیقات ساختمان و روش آزمایشی که برخی از آزمایش‌ها عبارتند از: آزمون خمش سقف تحت تأثیر بارهای ثقلی، آزمون ارتعاش و تعیین سقف طبیعی، آزمون کشش ورق از نمونه ورق‌ها و ناودانی‌های به‌کاررفته. در سقف، آزمون بارگذاری متمرکس بر روی سقف و آزمون مقاومت فشاری بتن سبک مورد استفاده در سف.

درباره مراحل اجرا، تولید ورق‌های بالا و پایین در اندازه‌های مورد نیاز توسط دستگاه‌های رول‌سازی، تولید ناودانی‌های سقف و ساخت پانل‌ها، بتن‌ریزی، حمل‌ونقل پل‌ها به محل‌های پروژه و انتفال به محل نصب، نصب پانل‌ها بر روی سازه‌ها و اجرای اتصالات، پانل‌ها تیره تیره و ترکیب ، مه ی سقف و زی زی بین پ ن مر ح ح سقف سبک سبک می.

آنا: برای تحقیقات جدید و توسعه طرح سقف سبک مرکب چه چیزی انجام شده است w می‌دهید؟

اختری: با توجه به نیاستای باسار و در توسعه اقتصادی شدن محصول، گروه تحقیق و توسعه وابسته به شرکت سقف سبقب مرکاق مرکب LCP باستانی اقدام و درنهایت محصول را ارائه می دهد که در مقایسه با مصول اولیه اقتصادی تر بوده و همان ویژگی قبلی رانی است.

این محصول (سقف سبک مرکب LCP) در حال بررسی احتمالی‌های لاسم برای ارائه به بازار است و به‌زودی به باسار خواه شد.

گفتگو اس لادن لنگری

انتهای پیام/4078/

خروج از نسخه موبایل