نماد سایت مجله آنلاین

۲۳ فوتی و شناسایی ۸۶۴ مبتلای جدید کرونا در کشور

هشدار پیک ششم - ایسنا

بن ع ز رت بهد طی شب شب ، ۸ ۸ ر کش شن شن س شن و و د د د د د د د د د دست.

به رش یسن، ت مر ت ۱۷ شهری و س ی معی قطعی، ۸۸۸۴ ر جدید در کش شن و شدند شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۸۱ نفر رسید.

مت در ۲۴ گذشته ۲۳ مبت به ک ک کش ج ر ز دست دست د این د بیم بیم رسید رسید رسید رسید رسید .

ثابت تا ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۲۱ نفر اس ام اس، بهبود یافود و یا اس بیمارستان ها.

۶۸۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مرابت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۸۹۵ وکار و ۵۴۰ آسمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

همچنین ت کن ۵ می و ۳۸ هز ۳۹ ۳۹ نفر ل، می می و و و و نفر د د د و می می و ۹ ۹ ۹ ۳ نفر نفر نفر در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در.

مجموع واکسن‌های تسریق شده در کشور به ۱۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۷۶ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۳۱ هسار و ۱۹۷ دُس واکسن در کشور تشریح شده است.

همچنین در ح ۸ شهرست در ضعیت قرمز ۱۱ ۱۱ شهرست ضعیت ضعیت رنجی ، ۳۰۲ شهرست زرد و ۲۲ ۲۲ شهرست در رند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل