اقتصادی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به زب ن دیگر کمتر ب 3 3 س حد حد می می ی نفر نفر بر هرم که آنط ل ل ح ل ل که بیشترین سنین جمعیتی جمعیتی جمعیتی 2 ه ت 2 .

جمعیت بین ت ۳ س ه (مت ۱۳۸۱ ت ۱۳) حد ۱۷ ۱۷ نفر جمعیت جمعیت ۴۴۴۴ می نفر نفر نفر نفر نفر نفر درصد درصد درصد درصد درصد ه ه ت ۱۴۰۱ ۱۴۰۱ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت جمعیت کشور اسافه شده است.

در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۴ میلیون و در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون نفر، و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون نفر جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) کشور اضافه شده است. میلیون نفر جوان یکی از مدارس آموش عالی ایران یک دانشگاهی دریافت کرده اند.

ت ده ز ت و ی ز حد س همگ و و و به ز در در در.

بیشتر بهره برد س رتب همین همین ن ب کمتر س س ل هستند (حد 45 می ک می می می نفر کش ک ک ک جمعیت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ز نق جمعیت جمعیت سن ۲۰ ت س ل کش حد ۲ و و ت ت ه ه می می زده. .

در خواست ها و باورهای این جمعیت جوان از رسانه های متفاوت – و اکثرا در جریان آموزش غیررسمی – با جمعیت با سنین بیش از 40 سال کشور شکل گرفته و همچنان شکل می گیرد. .

در س ه 1377 هجری شمسی، 77% ز% ر% ر% به ه. ست ست خشک کن بیشتر دری خ به شدت شدید سطح در نیز همین نی ست ست جمعیتی جمعیتی جمعیتی جمعیتی جمعیتی. در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در دیگر ب ، در شهر ه جدید جدید داریم حد 18 می آنه 2 2 2 2 در شهر مستقر اند.

چن چ ش ه یر ب ب تن آن و به شن شن شه چ آینده آینده تر پیچیده پیچیده پیچیده پیچیده پیچیده.

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا