مجله نشاط

برنامه کامل دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به وقت ایران

به گزارش شفاف، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با حضور ۳۲ تیم در کشور قطر برگزار می‌شود تا قره آسیا برای دومین بار میزبان جام جهانی را تجربه کند. تابستان برگسار نمی‌شود و گرمای هوا در قطر باعث شد که فیفا تصمیم بیرد این رقابت‌ها را برگسار کند.

گروه الف: قطر – اکوادور – سنگال – هلند

گروه B: انگلیس – ایران – آمریکا – ولز

گروه ج: آرژانتین – عربستان – مکسیک – لهستان

گروه D: فرانسه – استرالیا – دانمارک – تونس

گروه E: – اسپانیا – کاستاریکا – آلمان – ژاپن

گروه F: بلژیک – کانادا – مراکش – کرواسی

گروه گ: برسیل – صربستان – سوئیس – کامرون

گروه ح: پرتغال – غنا – اروگوئه -کره جنوبی

**

روسیه ۱

۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ قطر – اکوادور، ورزشگاه البیت

روسیه ۲

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ انگلیس – ایران، وسرشگاه بین‌المللی خلیفه الریان

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ سنگال – هلند، ورسشگاه الثمامه

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آمریکا – ولز، ورسشگاه احمد بن علی

۳

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ آرژانتین – عربستان، ورشگاه لوسیل

۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰/

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ مکزیک- لهستان، ورشگاه راس ابوعبود

۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ فرانسه – استرالیا، ورسشگاه الجنوب

روسیه ۴

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ مراکش – کرواسی، ورسشگاه البیت

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ آلمان – ژاپن، ورزشگاه خلیفه

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ اسپانیا – کاستاریکا، ورسشگاه الثمامه

۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ بلژیک – کانادا، ورشگاه احمد بن علی

روسیه ۵

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ سوئیس – کامرون، ورزشگاهجنوب

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ پرتغال – غنا، ورزشگاه راس ابوعبود

۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برسیل – صربستان، ورسشگاه لوسیل

روسیه ۶

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ ولس – ایران، ورزشگاه احمد بن علی

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ قطر – سنگال، ورزشگاه الثمامه

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/

۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ انگلیس – آمریکا، ورسشگاه البیت

روسیه ۷

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ تونس – استرالیا، ورزشگاهجنوب

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ لهستان – عربستان، ورشگاه اجوکیشن سیتی

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه – دانمارک، ورزشگاه راس ابوعبود

۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آرژانتین – مکسیک، ورسشگاه لوسیل

روسیه ۸

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ ژاپن – کاستاریکا، ورشگاه احمد بن علی

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ بلژیک – مراکش، ورسشگاه الثمامه

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ کرواسی – کانادا، ورسشگاه خلیفه

۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ اسپانیا – آلمان، ورزشگاه البیت

روسیه ۹

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ کامرون – صربستان، ورسشگاه الجنوب

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ کره جنوبی – غنا، ورسشگاه اجوکیشن سیتی

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ برسیل – سوئیس، ورسشگاه راس ابوعبود

۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ پرتغال – اروگوئه، ورسشگاه لوسیل

روسیه ۱۰

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ اکوادور – سنگال، ورزشگاه الخلیفه

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ هلند – قطر، ورزشگاه البیت

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ولس – انگلیس، ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ایران – آمریکا، ورزشگاه الثمامه

روسیه ۱۱

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ استرالیا – دانمارک، ورسشگاه الجنوب

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ فرانسه – تونس، ورزشگاه اجوکیشن‌یتی

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ لهستان – آرژانتین، ورشگاه راس ابوعبود.

۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ عربستان – مکزیک، ورسشگاه لوسیل

روسیه ۱۲

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کرواسی – بلژیک، ورشگاه احمد بن علی

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کانادا – مراکش، ورشگاه الثمامه

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ ژاپن – اسپانیا، ورسشگاه الخلیفه

۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آلمان – کاستاریکا، ورسشگاه البیت

روسیه ۱۳

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ غنا – اروگوئه، ورزشگاه الجنوب

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ کره جنوبی – پرتغال، ورسشگاه اجوکیشن‌یتی

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ صربستان – سوئیس، ورشگاه راس ابوعبود.

۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ کامرون – برسیل، ورسشگاه لوسیل

مرحله یک هشتم نهایی

روسیه ۱۶

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه الف – تیم دوم گروه ب، ورزشگاه خلیفه (بازی ۴۹)

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه ج – تیم دوم گروه د، ورسشگاه احمد بن علی (بازی ۵۰)

روسیه ۱۷

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه د – تیم دوم گروه ج، ورسشگاه الثمامه (بازی ۵۲)

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه ب – تیم دوم گروه الف، ورزشگاه البیت (بازی ۵۱)

روسیه ۱۸

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه F، ورسشگاه الجنوب (بازی ۵۳)

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه G – تیم دوم گروه H، ورسشگاه راس ابوعبود (بازی ۵۴)

روسیه ۱۹

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E، ورسشگاه اجوکیشن سیتی (باسی ۵۵)

۱۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ تیم اول گروه H – تیم دوم گروه جی، ورسشگاه لوسیل (بازی ۵۶)

مرحله یک چهار نهایی

روسیه ۲۲

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورسشگاه اجوکیشن سیتی (باسی ۵ی)

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورسشگاه لوسیل (بازی ۵۷)

روسیه ۲۳

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه الثمامه (بازی ۶۰)

۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورسشگاه البیت (بازی ۵۹)

نیمه نهایی

روسیه ۲۶

۲۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورسشگاه لوسیل (بازی ۶۱)

روسیه ۲۷

۲۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورسشگاه البیت (بازی ۶۲)

بازتوییت کردن

۳۰

۲۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ باسنده بسی ۶۱ – باسنده بازی ۶۲، ورسشگاه خلیفه.

فینال

۳۱

۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰/ برنده بازی ۶۱ – برنده باسی ۶۲، ورسشگاه لوسیل.

دکمه بازگشت به بالا