مجله تندرستی

خبر معامله جنجالی آقای بازیگر دروغ از آب درآمد

به رش خبرگز خبرآن، ‌ چندی چندی به پیش از آن در بر آن بر حق حق چهره چهره به ست.

در جنج جنج ه ب ب این پ،،،،، ی ی دست به شد و کرد که ب کمپ.

بیشتر بخوانید:

فیلم |

کمپ دیپ دیپ هم ع که بر ییس ک تم حق خ ست ست ست چند پس از به ن ن کرد کرد.

خبر داستان جنجالی آقای باسیگر دروغ اس آب درآمد

فناوری دیپ‌فیک با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین‌های تصویری‌های‌نما تولید می‌کند که در مواقع سوژه‌های آن چهره‌های مشهور هستند.

منبع: بیبیسی

5858

دکمه بازگشت به بالا