نماد سایت مجله آنلاین

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

دعوت به حکمت اساس دعوت پیامبران و امامان است

د مه، ز جدید ست ست ب ب ر د و ستم ا ا ا بر ج کند کند مردم مردم مردم ست.

فرمان همایون شرف نفاذ آن را یافت که چون منظر نظر حقه شناس و مکمن میر مور تنویر حقانیت اساس، هموار است. جستجو کردن می شد، لهذا در این وقت که ارباب و رعایا و صاحب بنیچه الکای نائین به عرم رسانیدن که میرسا عبالباقی کلانر. انواع بدسلوکی و جبر و خلاف خلاف خلاف به ایشان تعبیر می کند، و اسلوک او رامی می کند، و سابقا حسب الاحکام مطاعه ، کلانتری قصبه مسبور به آباء و اجداد نجابت و رفعت العالی پناه نظاما میرسا … مشارالیه در نهایت خوش سلوکی است و قابلیت و الیت خدمت مبور دارد، و به کلانتری و راسی و شاکرند. ….حسب الاستدعای ارباب و رعایا و صاحبان بنیچه از ابتدایی ئیلان ئیل کلانتری قصبه، این را به تغییر عبدالباقی مزبور به نجابت و رفعت العالی پناه … میرزا ابوالبقای مشار الیه مفوض و مرجوع فرمودند که به واجبی به امر مزبور و لوازم آن قیام و اقدام کردند. الگو نوعی سلوک با کافه عجزه و زیردستان و ضعفا مسلوک دارد که همگی از حسن سلوک او راضی و شاکر بوده است … نگذارد به هیچ وجه من الوجوه از اقویا ستمی بر ضعفا و زیردستان واقع شود و دفع ستم و محدث شده باشد، دست تسلط و تطاول کند. ارباب ظلم اسر رعایا کوتاه باشید، الواط و اجامره و اوباش را منع کنید.…. (فرمان ها و رقم های صفوی و قاجار، کتابخان ملک، ۱۳۹۹، ص ۷۷ ـ ۷۹)

۶۵۶۵

خروج از نسخه موبایل