مجله تندرستی

پرورش سلول‌های مغز با بازی رایانه‌ای

به رش شف، یک ست آپ آپ «« «« ک»» ز ز فر ر ایندی که در مغز مغز مغز مغز

برت گ ن ف هش در ب می می: این س می می ع ر یک خ ر ر فرفر می دهند.

طی این آزمایش که «DishBrain» معروف به 800 هزار سلول مغزی ساخته شد. به اعصاب حاکی اس موقعیت توپ در این بازی بود.

«DishBrain» در مرحله الکترود با توجه به سیگنال‌های دریافتی از اعصاب راکت را در بازای رایانه‌های بالا و پایین برد.

معتقدند س ه کشت شده بتد ز هستند که ب و و می می آزم یش نشنده ظرف ۵۵.

س ل ه شده پس از دقیقه «« »» آن بیشتر معتقدند » معتقدند نش نش ن دهد س س دهد، هستند.

ک در ب می: آن ه ه فع ش د د ند در ب عم عم یک د رد.

تحقیقات آتی «DishBrain».

کاگان امیدوار است «DishBra» یا نسخه آتی آن درمان برای بیماری‌هایی مانند آلزایمر ارائه کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا