مجله تندرستی

ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در کشور

بن ع ز شت ، در گذشته 54 مبت در کر کر شن شن شن یک یک دیگر کر ن ثبت نام کردند.

گز رش یسن ز ت ت ۱۴۰۱ ۱۴۰۱ بر س معی قطعی، ۵۴ جدید مبت ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ در ز شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۵۵ نفر رسید.

در ط ۲۴ گذشته هیچ یک بیم بیم به ک کش ج ر ز ز دست دست این در این بیم بیم ری ۱۴۴ ند.

موفقيت تا 7 ميليون 334 هزار و 25 نفر اس ام اس اس، بهبود يافته ها و يا اسكان بيمارستان ها ترخيص اند.

۸۳ نفر از بیماران ویژه بیماران به کووید۱۹ در بخش مراقبت های بیمارستانی تحت مراقبت مرار هستند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۱۶۳ آسمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

ت ت کن می می ۱۳۲ هز و ۲۷۴ نفر ل،، می می ۵۳۹ هز نفر نفر دُز د ۳۱ می و ۹۸۹ نفر،، دُز دُز ند ند نفر نفر، ندند نفر را تزریق کرده است. تزریق تزریق کشور به ۱۵۵ میلیون و ۳۲ هزار و ۶۳ دُز رسید.

در شبانه روس گذشته ۴ هسار و ۴۰۳ دُس واکسن در کشور تشریح شده است.

همچنین در ح هیچ ضعیت ضعیت قرمز نیست، ۷ در در رنجی، شهرست در و ۲ ۲ ۲ ضعیت ضعیت در د.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا