اقتصادی

شادی بازی تیم ملی را از مردم نگیرید

قد م ن ، د می ه ه ه ه شبکه 3 ز ر ر دست د د ضرر ضرر ضرر می کند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

د د بعد از تف بر بر بر بر شد.

تلویسیون اما باخت.

و کان‌کننده بسرگ، مردمی بودند که فوتبال را دوست داشتند و حالا جذاب‌ترین برنامه تلویزیونی محروم می‌شوند.

2. تب ل خی خی ه هیج می آفریند، غر نگیزد، ط ط ژ ژ و و می خی خی خی دیگر دیگر م م با آمیزد آمیزد آمیزد آمیزد.

این حق مردم است که با فوتبال، حالشان خوب می شود. و قصهای پرغصه ساخته شده است.

فوتبال یکی از معدود پنجره‌ها است که باز مانده است تا از آن نسیمی گاهی اوقات گذرا به تن خسته و رنج جامعه می‌پرد و حالش بهتر است. دریغ؟کس کس می می تیم م ی به قطر ی ی ب گرشیه درست است، که هرکسی ع آنتن ع.

3. اگر با این دولت و حتی بالاتر از نظام سیاسی کشور مشکل داریم، چه مجوزهایی می‌آفرینند که مردم را در آتش غیظ و غضب بسوزاند؟ برای آقای یحیی گلمحمدی به عنوان بازیکن و مربی و مربی پیشکسوت فوتبال احترام قائلم، اما هر کشوری با این همه مشکل و پذیرفته شود، نباید با فوتبال نفس بکشد، چه منطقی پذیرفتنی است. چه بس ب ز دغدغه ه یش همر ا د حریف پ گ گ گ ی ی د د د د بر بر یش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

نه اینکه اینکه گ تب مقی در تر ، ، رزش ید سی؟؟ مگر نمی شود تر ز مت متمت متمت متمت ه ه ست ست؟؟؟؟؟ت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

گر ج ب ست به نزنیم نزنیم.

دکمه بازگشت به بالا