مجله جامعه

واژگونی مینی‌بوس دانشجویان با ۱۶ کشته و مصدوم / عکس

س ۷ ۷ ۱۱ صبح سر د د ه آز س شهر در ج کمربندی پس ز ب یک یک شد.

منص شیشه شیشه مدیرک بحر ن ص درخصین ح گفت: در رنده ۴۵ ه مینی ن ۱۵ ۱۵ تن بر نجنجنج م م م م نج خمینی خمینی خمینی خمینی خمینی نج.

ی ب بی اینکه ر و م به مح مح مح، گفت گفت: ع این همچن ن دست ست ک س پ شد شد.

همچنین، سخنگ س آتش نی ت ری ری ری خمینی در گفتگ ب ح ضر ضر در ر تص ییک م ح چشمه چشمه.

ین ح در رخ د د که ل ل پیش نیز ـ ۱۵ در همین مش بر د ه از آز د رخ داد که آن، نفر شدند.

شهرستان خمینیشهر با حدود 300 هزار نفر جمعیت در 0 کیلومتری غرب اصفهان است.

و نی مینی م د ی در شهر شهر ۱ ۱ ۱ مصد |

و نی مینی م د ی در شهر شهر ۱ ۱ ۱ مصد |

و نی مینی م د ی در شهر شهر ۱ ۱ ۱ مصد |

و نی مینی م د ی در شهر شهر ۱ ۱ ۱ مصد |

۲۳۳۲۳۳

دکمه بازگشت به بالا