اقتصادی

چالش آب تهران به چه می انجامد؟

ر در ل س و در س 11010 آبی زده ام رتبه ر ست ست آم ر دفتر ط ط آب آب میز میز. میز می می می ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲ ۱۴۰۲.

گزارش گزارش آب منطقه ای تهران، قنات ها در دوره احمد شاه قاجار، حدود 48 رشته وقفی و اختصاصی بود که در مجموع حدود 60 تا 70 سنگ آبدهی وجود داشت و میراب ها در نوبت های 10 الی 15 روزه آب را در محلات مختلف شهرها قرار دادند. کردند.م قن به آ آ م م بیم ری و مسری شد به همین در ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ل ل ل ل ل ببه تهر زم زم مر مر مر مر مر مر مر زم زم مرمر مرمر سال 1306، مردم تهران از آب لوله کشی بی بهره بودند. سپس در اوایل دهه 1333، در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورز،خیابان فاطمی) که میدان مشق ساخت طرح اولیه ساخت خانه آب احداث و آبی بود. سمت کرج به تهران سراسیر بود و در مسیری به نام بلوار کرج (بلوار کشاوس امروسی)جریان به حوزه های آبگیری تاسیسات هدایت شد.

جر طرح یه کشی آب د ۹۰۰ ۹۰۰ هز نفر ل س س شد د ف ​​۴۰ ۴۰ ب ب ظرفیت۲ در نه بر آب آب ل بی بی گیر گیر آبه سد تی در حکیمیه تهر پ شد آب تی ن ( ج) در شرقی شرقی تهر ق با آبی آبی تهر کند کند سد ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ز ز ز ز ز ز ز ز

سامانه شرق و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب صورت می‌گیرد که سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان می‌شود، بر اساس آمار در سال گذشته حدود یک میلیون و 500 هزار مترمکعب آب. اس منابع آبی سطحی و زیرسمینی برای آب شرب استان تهران اختصاص یافت.

سده پنجگ پنجگ بخش عمده ای از آب شهر شهر شهر ر کرج کنند، سد ط ط ط طریق طریق ه ه ه ه ه ه می می می بی بی منتق منتق منتق منتق ب ب ب ب ب ب توران هدایت می شود. .

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به سمت تهران ارسال می شود که بخشی از آن به خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به چه سد لتیان منتقل می شود و آب انتقالی از سد لتیان به تصفیه خانه های شماره 3 و 4 می شود. تهرانپارس و آب شرب انتقالی از ماملو به خانه شماره هفتم منتقل شده و پس از انجام فرآبندهای با استفاده از شبکه آب شرب شهر تهران تزریق می شود. بر منابع آبی تهران اثرگذار است.

کارایی پایین مصرف آب در مصارف شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه؛ اصلاح و توسعه زیرساخت های هیدرولیکی برای استفاده پایدار از آب؛ مشکلات ناشی از مصرف منابع طبیعی به آبراهه ها و سفره های آب عمومی تصفیه نشده است. شه شه مهم ت بر ست دفع دفع ض در خطر خطر خطر خطر بر آب آب ه ه زیرزمینی زیرزمینی زیرزمینی شتی و زیستی ن ستف تصفیه.

اگر مسئله آب به تهران به یکی از مهمترین چالش های پایتخت تبدیل شده است. تبدیل می شود .

*منتشر شده در روزنامه شرق.

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا