مجله تندرستی

۲ فوتی و شناسایی ۷۲ بیمار جدید کرونا در کشور

بن ع بهد شت ، ۲۴ ۲۴ ، ۷۲ ۷۲ ۷۲ ۱۹ ۱۹ شن شن و د د د د د د ن شدند.

به گسارش مجله آنلاین، ز دیر ت ۱۹ ۱۴۰۱ بر معی معی قطعی ۷۲ ۷۲ جدید به مبت ۱۹ ۱۹ ۴۴ آنه شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ در ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۶۲ نفر رسید.

مت در در ۲۴ گذشته، ۲ مبت مبت ک ید کش ج ر ز دست دست د این د بیم بیم ری رسید رسید.

موفقيت تا 7 ميليون و 333 هزار و 62 نفر از بيماران، درمان و يا بيمارستان ترخدان، ترخده.

۹۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت مرار هستند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۸۲ آسمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

همچنین ت کن ۵ می و ۱۲۸ هز ۵ ا ا ل، و می می می و و نفر نفر د د د می می و نفر نفر،، دُز ند.

تزریق مجم و کسن در کش به می‌ ۱۷ و دُز رسید در گذشته ۳۴۷۴۷۴۷۴۷۴۷.

همچنین در ح یک یک در ضعیت قرمز قرمز شهرست در ، ، ۲۱۱ شهرست در ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۲۴ شهر در رند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا