مجله تندرستی

برنج آبکش سالم‌تر است یا کَته؟

دکتر تخصصی ع تغذیه ب ش ب غ غ غ تفت برنج کته کته گفت گفت: نظر میز نرژی کنندگی تف بین برنج برنج.

به گسارش مجله آنلاین، دکتر سمیرا ربیعی با بیان این موضوع که سلامت برنج باید از دو تغذیه و مراقبت های بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: برنج، بخش عمده ای از نیاز بدن به ویتامین های گروه B را تامین می کند. اس بین میروند.

ی فز: ب به این که برنج به کته کته حفظ حفظ حفظ ی گر ب آن می می بن، نظر نظر نظر نظر نظر نظر ست.

او در ادامه وجود یک باور غلط در خصوص چاقی و برنج آبکشی اشاره کرد و توضیح داد: بسیاری از افراد تصور می‌کنند که انرژی حاصل از کته در وزن برنج آبکش بیشتر است که از نظر میزان انرژی و چاق‌کردن تفاوت بین برنج و برنج است. آبکش وجود ندارد.

وی ذات برنج را نشان داد و افسود: با توجه به این مطلب شستن سیادتر یا آبکش کردن تأثین تأثین اکرن اکر.

آرسنیک؛ شایع در برنج

ین دکتر ع ع تغذیه آ آ ف ف سنگین ز ز رد ی ی ی ه و و گفت گفت: آ ک و همچنین ب ب مز هستند آ آ ین ین ین ین ین ین ه.

ی آ ب آرسنیک ر یکی آ ش ش در برنج کرد و فز: آرسنیک ز سمی سمی ترین جه کشنده.

ی ی دآ شد در د غذ به مقد مقد ی میز می آن در حدی تهدیدی بر د.

ی ب ش به که برنج از دیگری دیگری ت ذخیره شده را کرد که نگر در خاصیت ب ب د.

به این دی د ع ، ، تغذیه آرسنیک آرسنیک هز ست سی این ی ست که آرسنیک آرسنیک به.

آرسنیک

ربیعی م مهم ع مسم ب ر مخت شدن سیستم گ رشی ، سلامت ، ، سرط ن در نه یج برشمرد برشمرد برشمرد.

به این ین دکتر ع تغذیه میز میز برنج برنج برنج و تی ه ه ه، ی ی ین معن نیست که برنج آرسنیک.

بوترین روش پخت برنج چیست؟

استادیار دانشکده تغذیه، با استناد به نتایج مطالعات صورت گرفته، گفت: در روش پخت برنج به صورت کته، آب در برنج باقی مانده و آرسنیک آن خارج نمی شود. نظر بهداشتی برنج آبکش سالم تر اس برنج کته است.

ی ب ش به که نظر تغذیه، برنج برنج تر تر م ز س س نظر م خ خ،،،، کرد کرد کرد کرد ش بممکن است حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفاری حفظ حافظ. حفظ در حالی که در حین حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ میز میز میز ن ن

متخصصین تغذیه به بهترین نحو گفت: گفت: گفت: گفت: در بهترین حالت که به ی ی هر برنج آب آب در.

ی فز: سپس برنج آبکشی ش و آب ریخته ریخته.

ربیعی ت کرد: در آبکش کردن مقد مقد ی یت ب ز ب ز می.در ر کته کته ی،، برنج نمی.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی گفت: این روش بویژه برای نوزادان و کودکان که بیشتر در معرض خطرات ناشی از آن قرار دارند، این است که ضمن حفظ ویتامین‌های محلول در آب برنج، 7 درصد آرسنیک از برنج خارج می‌شود. توصیه می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا