مجله تندرستی

خاتمی: وزارت بهداشت برای اجرای عدالت در پرداختی‌های کادر سلامت ورود کند

ن رئیس بهد و ن س س ت ت کرد کرد: ب ز بهد، و و نسبت به سی جهت برقر برقرار ت ت مت متمت متمت متمت متمم. مت متمت متمت متمت متمت متمت متمت متمت متمت متمت مت ک ک ک ک ک

سید مرتضی مرتضی در گفت ب ر ر کرد کرد کرد ب که ق ، تعرفه گذ گذ گذ گذ کرده کرده کرده ه رد.

وی توضیح داد: ایجاد تناسب پرداختی‌ها بین خود پزشکان و پزشکان و پرستاران از نیاز است. ه ی د جر ​​حی ، جم ی ی ، ل نیز نیز ح ست همچنین همچنین غ و غ غ.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تناسب پرداخت در بین کادر سلامت باشد، گفت: فقدان عدالت در پرداختی ها، حلقه مفقوده نظام است که باید وزارت بهداشت به آن ورود کند؛ وزارت بهداشت همگام با جاری جاری می شود. خ ، ب سی گذ ری جهت تن و د در پرد جز مخت ه ه ه تحت یت یت د و و حفظ.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا