اقتصادی

سخنی از سوز دل ! 

با عرس تسلیت مجدد به ساحت مقدس بقیة الله اعظم حسرت ولی عحصر عج، و ووسعه های علمیه و مراجع عظام و مقلدین آن بعر!

‏هنگامی که این بزرگان وجود دارد، احساس دلگرمی و داشتن پشتیبانانی قوی را داریم، اما آن موقع که این تکیه‌گاه‌های سترگ را از دست می‌دهند، تازه متوجه می‌شوند که شخصیت‌هایی را دارند و پشتیبانان قدرتمند خاندان و حوزه و جز این هستند. را است داده ایم!

حضورم در مراسم تشییع و نماز و تدفین و ختم، همه با خاطراتی که بیش از نیم قرن حقیر با این بزرگ و خاندان انصاری با خاندان روحانی داشته و دارند، مانند پرده سینما از برابر دیدگانم عبور می کنند و حضور زیبای با شهید پدرم را دارند. در این بزرگ که تبعید به ک ک، یعنی زگشته سخنر نی ن ب شهد ی فیضیه فیضیه فیضیه آن، مرح م عم عم…………………………………………………………… …………………….در ذهن من این مرجع بزرگ به ثبت رسیده است

سخنی اس سوز دل !
از کودکی عشق و علاقه وصف ناشدنی به مرحوم آیة الله العظمی حاج سید محمد روحانی تا آنجا بود که جمعه ها سعی کردم که در مجلس روضه ایشان با مرحوم پدرم حضور داشته باشند و استکان های خالی چای میهمانان را از جمع حوزوی حاضر در بیرون از آن داشته باشند. بزرگ مرجع و جمع کردن این ارادت و عشق ادامه یافتن تا آنجا که شرف دامادی ایشان نصیبم شد و از این پس بود که بیشتر با مرحوم آیة الله العظمی حاج سید محمد صادق روحانی ارتباط برقرار کرد و اصطلاح خانواده به ایشان ( عمو جون ) در بیان و زبان ما خطاب به این بسرگ معمولی بود.

‏نشست ها که به اصطلاح حوسیان گعده این دو بزرگ مرجع و برادر در میان خاص و عام سبانز بود.
در این نشست ها شما این را نمی بینید که در برابر کوهی اس علم و تقوا و … نشسته اید !
کانوا فینا کأحدا!
و این او و بزرگی و تواسع آنان بود!


این دو برادر مرجع با اساتید متعددی که هرکدام خود را برجسته کردند در حوزه و دوران خود بشمارند و بسیار تنها با یک یا دو ستاره یاد شده، برخود احساس غرور و شادمانی نمودند که بر سفره چنین بزرگی نشسته بود. خ چینی کرده!چه به این د بزرگ که ز بزرگ بزرگ آی شیر ت ک، محمد حسین نی معر سید سید ب ا صفه صفه صفه صفه و ه ه ل عظمی عظمی عظمی عظمی عظمی عظمی عظمی عظمی آن آن و سپس. بعد از ز ست ست ست ست م ل جز فقه فقه این ره و و و و و و و م ر هز ر ر ر هز هز هز هز هز هز هز هز.نه تنها قدر این سرمایه ها را ندانستند بلکه با این دو بسرگ مرجع ، و با هریک به گونه ای ناسپاسانه برخورد نمودن و
مظلومانه، و ا، و، و، و، و، و و، و و، و و و و سوی دیگر طلاب و دانش پژوهان حوسوی را اخوشه چینی خوان خوان علمی این دو بسرگ مخران !!

سخنی اس سوز دل !
بدون سخت شود قرنی اسپری و از میان صدها ستاره حوزوی، خورشیدی در هر دوران نمایان، شیخ طوسی، و شیخ انصاری، و مقدس اردبیلی، و صاحب جواهر، و بحر العلوم، و میرزای شیرازی، و آخوند خراسانی، و میرزای. ن ، ، میرز عبد شیر شیر ، و محسن محسن سید سید سید ق سم خ سید ش ش هر دی أع أع ی ی ، ل ل ه و و و و و ب صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر صدر قر قر قرقر صدر صدر قر قر قر قر قر آمی، ظم شریعتمد سید حمد حمد نس سید سید محمد گ نی سید دین دین دین دین مرعشی مرعشی ل ه محمد سعید سعید سعید حکیم حکیم و و ی ی ی ی ه ه ی ی ست ست ست ست . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ست بر این اساس است و ما به طور کامل و با چندین واهی و تهمت، چنین سرمایه های ارزشمندی را از دست می دهیم. بدهیم و حوزه و حوزویان را از خوشه چینی این درختان سترگ محروم ساسیم!!؟؟؟

سخنی اس سوز دل !
آیا ونی و آیندگان پاسخ میچنین؟
باغبان و باغبانانی با جستجوی پیگیر خود، درخت و درختان تناور و پر باری را سالها ببار نشانده و هنگام چیدن میوه ها و بار آن، ناآگاهان با تبر به جان این درخت و یا درختان بیفتند، و آن را از تنه جدا می کنند و می سازند. آگاهان و دانش پژوهان و خردمندان ، با بیم تبر به دست ، فرو بسته و انشت حسرت بر دهان و دیدها لب می دهند !!
فس و هز فس که چنین بزرگ بزرگ دیم و ل همیشه غم ز بغ بغ گرفته ز آن بریم بریم بریم بریم!
تا هستند و حیات دارند، نعمت وجود آنها را می فهمید و یا نمی گذراند بشناسیم و می فهمیم !!
اما پس اس رحلت ، اشک اس دیدگان در سوگ آنان سرازیر می ساسیم.

سخنی اس سوز دل !

نخواهیم داشت که آنها در جایگاهی والا و در أعلی علیین و نزد اجداد طاهرینشان هستند و از چند دهه عمر خویش، کمال بهره برداری در جهت علم اندوزی و خودسازی و تا جای ممکن شاگرد پروری و دهها اثر نوشتاری و جز اینها را از خود بیادگار می کنند. نهادند !
فس و ن و تنگی ، ، دست د د د برجسته و زم زم ست که آن آن و ب ب ب ب ب صف صف ت ده ، ن ن ن ن.

و کچکی

وَفَدوا علی ربً کریم
Námán A náná
و یادشان گرامی باد.

دکتر هادی انصاری
متاسفم، متاسفم، متاسفم
چهارشنبه 30 آذر 1401
26 جمادی الاول 1444
ترنر

دکمه بازگشت به بالا