اقتصادی

نامه سرگشاده به جامعه قضات صالح کشور

۱- در این مدت به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع ونفوذ ناپذیرفتن در این دستگاه آرایی صادر شده است که به دلیل دقت ومستدل بودن وانطباق باقانون و شرع درتاریخ قضاء ایران می درخشد وموجب افتخار وسربلندی وعرضه به جهانیان بوده وهم حقوق منبعی غنی برای دانش بوده است. بشمار می رود .

2- قدرت قضایی قضات شریف دراین مدت پشتوانه ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی وکیفری واجرای عدالت وتامین ازادیها بوده استوم لت ایران درپناه اسطوره ها واستوانه هایی ازدانش احساس آرامش می کند. انسوا بودند.

۳- پس از انقلاب اسلامی با ورود به چهره‌ای از اجتهاد وفقهت به دادگستری این امید وارزو افزونه یافت که دانش حقوق دراغوشقه توسعه و ارتقایابد ونمونه ای از بیانیه اسلامی برای ارائه به جهانیان باشد.

۴- تحندروی های چرکینی است برچکینی است برچره اکمیت اسلامی که هرگس قابل اغماس باشد .

5- دراین ایام که کشورمان با بحران ناارامی مقابله می کند وتمام مشکلاتی که باعث می شود ناتوانی دولتها به دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشور را با امتحانی عظیم روبرو ساخته است. است .

انتظار از شما بزرگواران ژرف نگری وامعان نظر درصدور رای به خصوص در دماء است که به جماعت فقها بلکه همه خردمندان این موضوع جای احتیاط کامل می باشد. !

در ا عن م ف مس م مخرج ل ف ل فی عف عف ا.

ین جم شریف زم زم رحمت رحمت (ص) ص که ز ندیشه تفسیر مضیق نه درمغرب زمین زمین نقطه ی ست.

۷- اعتقادی اصطلاحات ونهادهای فقهی درقوانین کیفری ایران کارصدوررای درامورجزایی آنهم بنام دین خدا کاراسانی نیست زیرا برای تفسیروتبیین انها مراجعه به منابع معتبر فقهی وطبعا اجتهاد قضایی لازم است ودرغیر این صورت لا سمح الله رای صادره بدون مشروعیت خواهد بود.

۸-باعث است که دراین ایام تا از ذوی المناصب بدون هیچ گونه آشنایی باالفبای قضاوت وآگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضاوت تکلیف می کنند، وبه انانونهی می توانند یکی تسریع می خواهند ودیگری تغلیظ می طلبد ! ک رشن س مسؤ ت هرگز شریف شریف شج ب د د بی بی حتی حتی حتی نمی توانم.

9- رعایت یکی از آیین دادرسی کیفری که از زیباترین رهاوردهای تمدن و خرد بشری است وتوجه همه جانبه نسبت به رعایت حقوق ودرکنار همه این اصول توجه به اصل انسانی -اسلامی احتیاط دردماء استدعاازشما بزرگواران صاحب مناصب عالی قضایی بخصوص منصب نظارت می باشد. .

ان ربک لبالمرصاد (جر/۱۴) والسلام

سید مصطفی محقق داماد -۲۴ اذرماه

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا