مجله تندرستیمجله کسب و کار

کلر چگونه استخر را تمیز نگه می دارد؟

دلیل کدری وتیره شدن آب چیست؟

به نقل از اینتکس تهران بطور کلی آب نفوذ پذیری زیادی هم از نظر فیزیکی هم از لحاظ شیمیایی دارد که اگر شما فاسد شدن وتولید باکتری وقارچ در آب را به آن اضافه کنید طیف وسیعی از مواد اطراف ما باعث آلودگی وتغییر رنگ وکدری آن میشود.

۱)سکون ماندن بیش از اندازه آب بطوریکه نه آبی به آن اضافه شود ونه دکم ونه درگردش آب تغییری حاصل شود.

۲)تابش آفتاب وگرم شدن آب که باعث رشدانواع قارچ وباکتری میشود.

۳)درفضاهای باز نظیر باغ ها وجود گردو خاک وگیاهان ودرختانی که دارای پرز ورد زیادی باشد.

۴)شنا کردن افراد زیاد درآب.

۵)ترک خوردگی دیواره استخر وفرسوده شدن رنگ آن.

۶)قرار دادن پوشش های مختلف واجسام تفریحی روی سطح آب.

‫‬‎ استخر بادی بزرگسال با ارتفاع زیاد | استخر بادی ۱۰۰ متری

چطور آب استخر را تمیز وشفاف نگه داریم؟

۱-کلرزني

 استفاده از كلر و مشتقات آن بيش از ساير مواد مشابه در روند گندزدايي استخر اینتکس مورد استفاده مي گيرد. اين مواد عبارت است از گاز كلرين، هيپوكلريت سديم، هيپوكلريت كلسيم يا قرص هاي تري كلروسيانوريك سديم. مقدار كلرين توصيه شده برابر ۲۸ كيلوگرم در هفته است اما اين مقدار مي تواند بر حسب شمار شناگران و هزينه پيش بيني شده تغيير نمايد. مقدار ذكر شده براي استخر بادی بزرگ است، براي استخرهاي روباز، به علت متلاشي شدن كلرين به وسيله نور آفتاب، ۵ تا ۱۰ بار بيشتر كلرين لازم است. اما اگر كلر و ايزو سيانورات به كار برده شود، نور خورشيد بر آن كمتر است و مقدار كلرين به كار برده شده كمتر خواهد بود.

ثابت شده است كه كلر مطلوبترين ماده ضدعفوني كننده است. اين ماده كيفيتي دارد كه براي ضد عفوني ايده آل است. كلر به باكتريهاي موجود در نموده آنها را نابود مي كند و قادر است باقيمانده معلق لازم جهت مقابله با آلودگيهاي فردي شناگران را داخل ايجاد نمايد.(ميزان اين باقيمانده بايد بين ۳/۰ تا ppm 5/0 بوده و از اين حدود تجاوز نكند. افزايش بيش از حد باقيمانده معلق كلر موجب افزوني خاصيت اسيدي گرديده، PH آن را پايين مي آورد و باعث تحريك اعضاء مخاطي بدن مي شود، مگر اين كه PH كنترل گردد.)

مقدار كلر مورد نياز براي ابقاء باقيمانده معلق مطلوب در داخل استخر، بستگي به مقدار كلر لازم براي ضد عفوني كردن جبراني و و موقعيت دارد(استخر سرپوشيده يا روباز).

در پيك بار استحمامي در استخر، مقدار مصرف كلر بيش از بار استحمامي متوسط است. چرا كه، ميزان باكتريها و مواد ارگانيك ورودي به آب، بيشتر است. چنانچه در فضاي باز باشد، نشان داده است كه تابش نيرومند انوار خورشيد موجب هدر سريع كلر باقيمانده شده و استفاده از يك دستگاه كلرزني با ظرفبت بزرگتر را ايجاب مي نمايد. دستگاه هاي كلرزني عموماً بايد در استخرهاي سرپوشيده براي دراژ حداكثر ppm 2 و در استخرهاي روباز براي دزاژ حداكثرppm 4 ظرفيت داشته باشند. كلرزني معمولاً با استفاده از كلرين هاي گازي يا هيپوكلريت ها صورت مي گيرد.

گرچه استعمال مستقيم گاز يا هيپوكلريت، ضد عفوني مورد لزوم را انجام مي دهد، اما مرجع اين است كه ابتدا كلر را در مقداري حل نموده وسپس محلول غليظ را به جريان اب استخر، از طربق وروديها فراهم مي آورد. لوله اي كه براي انتقال محلول كلر مورد استفاده مي گيرد مي توانديك شلنگ لاستيكي كه بخوبي تقويت شده و يا لوله اي از جنس پلي وينيل كلرايد باشد. به لحاظ اينكه كلر بعنوان يك ماده ضدعفوني كننده را پس داده و مورد قبول گرفته است، كارخانجات سازنده روشهاي اتوماتيكي را براي وارد كردن دزاژ مورد نيازجهت ابقائ ميزان دقيق باقيمانده كلر در استخر، ابداع كرده اند.

۲- اوزن

اوزن گران ترين ماده براي گند زدايي اوزن است . اگر سيستم گندزدايي را به يك دستگاه رطوبت زدايي مجهز نموده و هوا را دوباره به جريان بياندازيم ، هزينه زياد اوليه را به مي توان بازيابي نمود. با وجودي كه اوزن ماده مسموم كننده اي قويتر از كلر است ، به مي رسد كه اشكالات دستگاه تنفسي و سوزش ناشي از به كار گيري كلر ، در مورد اوزن كمتر باشد . شايد به اين دليل است كه به علت خطرناك تر بودن آن احتياط هاي بيشتري در گزينه و نصب دستگاه ها به عمل آمده است.

استفاده از برومين و بيوسيد نيز براي گندزدايي متداول است. در اين براي نگهداشتن PH سيستم ( كه در بكارگيري كلرين افزايش مي يابد) بين ۲/۷ و۸ ، از كربنات كلسيم استفاده مي شود. اوزن براي اين كه مؤثر باشد بايد به نحو صحيحي مورد استفاده گيرد و جهت حصول يك تصفيه كامل آب، بايد به مقدار كافي مصرف شود. يك مولكول اوزن به جاي دو اتم، از سه اتم اكسيژن تشكيل شده كه اين سبب ناپايداري شديد آن مي باشد.

اين مولكول از طريق اكسيد كردن باكتريها به سمت ثبات ميل مي كند. اگر اكسيژن در داخل يك ظرف مخصوص مولد حرارت و در معرض هواي آزاد تحت شارژ الكتريكي گيرد، ازن ناپايدار حاصل مي شود. هواي آزاد ابتدا بايد از بخار عاري گردد. چرا كه بخار با نيتروژن ضمن شارژ الكتريكي واكنش شيميايي صورت داده و توليد اسيد مي نمايد. پس از تهيه اوزن، آن را بصورت محلول در آورده و به داخل تزريق مي كنند. ازن به دليل ناپايداري زياد، يك ميكروب كش بسيار مؤثر بوده و نگهداري يك باقيمانده ثابت از آن در داخل استخر، به هر شكل غير ممكن است. ازن هيچ بوي بدي نداشته و تحريك كنندگي آن نيز حداقل است.

۳- پرتو ماوراء بنفش

استفاده از پرتو ماوراء به عنوان ضدعفوني كننده، مستلزم ساخت يك اتاقك مخصوص است كه تصفيه شده از آنجا به داخل وارد شود. اين اتاقك در مسير لامپهاي ماوراء كه پرتوهاي مورد نياز براي ضد عفوني را ساطع مي كنند، دارد. خواص ضد عفوني كننده اين پرتو در باقي نمي ماند و از اين رو تأثير آن محدود به اتاقك مذكور است. چنانچه آلود باشد، از شدت تأثير پرتو ماوراء كاسته شده و لذا خاصيت ضد عفوني كنندگي آن كاهش مي يابد. لامپهاي ماوراء گران بوده و به مراقبت زيادي نياز دارند بدون اين كه نسبت به كار و هزينه صرف شده، باقيمانده اي در بر جاي گذارند.

۴- هيپوكلريت زنها

دستگاههاي هيپوكلريت زني عموماً يك نوع پمپ دياگفرامي يا پيستوني كوچك مي باشند كه به راحتي نگهداري وبه سادگي تنظيم مي شوند. مقدار محلول را مي توان باجابجايي دياگفرام يا پيستون تنظيم نموده و و بدين ترتيب دزاژ دقيقي را به داخل تزريق كرد. محلول هيپوكلريت را مي توان در استخرهايي كه روزانه به يك پاوند كلر نياز دارند، به گونه اي اقتصادي مورد استفاده داد. گرچه از دستگاههاي هيپوكلريت زني براي ظرفيت هاي بيشتر نيز مي توان استفاده كرد، اما معمولاً توصيه مي گردد كه ظرفيتهاي زياد از گاز كلرزنها استفاده نمود. بيشتر محلولهاي مورد استفاده در چنين تأسيساتي تقريباً ۱% هستند، بنابراين براي حصول دزاژ بهتر مي توان به راحتي درصد مذكور را افزايش داد. اين دستگاهها را مي توان در هر جايي نصب كرده وبه ساير تجهيزات مرتبط نمود.

چگونگی تمیز نگه داشتن آب استخر و حفظ سلامت آن (نکات تکمیلی)

جلوگیری از جلبک زدن استخر

یکی از مشکلاتی که در استخرها بروز پیدا می کند، ظاهر شدن موجوداتی سبز رنگ به نام جلبک است. این گیاهان به صورت متصل به یکدیگر در سطح آب پخش می شوند و ضمن از بین بردن کیفیت آب، مانع از ورود نور خورشید و مبادله هوا در آب می شود. جلبک زدن آب استخرها بیش تر در هوای گرم صورت گرفته و می تواند بوی ناخوشایندی را ایجاد کند. این جلبک ها سبب ایجاد باکتری هایی در آب می شوند که ضمن خطرآفرین بودن برای موجودات زنده داخل آب، بوی نامطبوعی ایجاد کرده و کیفیت آب را به شدت کاهش می دهد. جلوگیری از جلبک زدن استخرهایی که به منظور تصفیه آب طراحی شده اند، در کنار حفظ سلامت آب می تواند از وارد شدن آسیب به دستگاه های تصفیه آب و افزایش کیفیت فیلترهای آنها منجر شود.

جلوگیری از سبز شدن آب استخر

مضراتی که حضور جلبک ها می تواند برای صاحبان استخرها و هم چنین موجودات زنده نظیر ماهیان پرورشی به همراه داشته باشد را عنوان کردیم. اما برای جلوگیری از سبز شدن آب استخر چه باید کرد؟ آیا راهی وجود دارد که بدون وارد کردن آسیب به محیط زیست و جانداران زنده و انسان ها، بتوان به نابودی جلبک ها و میکروارگانیسم هایی که وارد آب می شوند، کمک کرد؟ راه کارهایی که برای جلوگیری از سبز شدن آب استخر وجود دارد، متنوع است، اما ما در این مطلب سعی کرده ایم از راه هایی بهره گیریم که به طبیعی ترین شکل ممکن و بر پایه قدرت طبیعت می تواند به نابودی عوامل  آلوده کننده آب های راکد منجر شوند.

تصفیه آب استخر

یکی از دلایل دیگری که سبب از بین رفتن کیفیت آب استخرها می شود، تجمع ذرات معلق و املاح در آن می باشد. این ذرات می توانند باعث کدر شدن آب استخرها شوند و به این شیوه در کیفیت آب تاثیر منفی بگذارند. اما برای تصفیه چنین آبی چه باید کرد؟ آیا تصفیه آب استخر تنها با استفاده از مواد شیمیایی خطرآفرین امکان پذیر است؟ ما در ادامه مطلب سعی کرده ایم راه های بی ضرری برای تصفیه آب استخر در اختیارتان قرار دهیم و شیوه تهیه مواد لازم برای این هدف را نیز به شما خواهیم گفت.

کات کبود استخر

یکی از راه کارهایی که به منظور پیش گیری از آلودگی آب استخرها از آن بهره گرفته می شود، استفاده از کات کبود استخر است. این ماده که با نام سولفات مس یا زاج کبود هم شناخته می شود، دارای فرمول شیمیایی CuSO4 می باشد. این ماده به منظور پیش گیری از ایجاد جلبک در استخرها به آن افزوده می شود. جلبک همان گیاهی است که رنگ سبز به آب می دهد و از تنفس موجوداتی که در آب هستند (در صورت پرورش آبزیان) جلوگیری به عمل می آورد. بهره گیری از کات کبود استخر سبب می شود تا ایجاد جلبک در استخرها صورت نگرفته و سلامت آب تضمین خواهد شد.

زاج سفید برای استخر

زاج سفید برای استخر همان ماده ای است که می تواند املاح و مواد کدر کننده آب را به خود جذب کرده و باعث منعقد شدن آنها شود. در نتیجه این مساله آب شفافیت و زلالی خود را باز خواهد یافت. ترکیب آب با زاج سفید سبب می شود تا لایه ای ژله ای مانند در آب تشکیل شود که قادر است کلیه باکتری و عوامل بیماری زا را به خود جذب کند. این لایه ژله ای به راحتی در فیلترهای تصفیه آب گرفتار می شود و در نتیجه جداسازی آن از آب دردسری به همراه ندارد.

اما برای تهیه زاج سفید برای استخر، آن هم از نوع با کیفیت آن، توصیه ما به شما خرید از مجموعه کیمیا تهران اسید است. این مرکز با عرضه زاج سفید با بهترین کیفیت و قیمتی مناسب در صدد تامین نیاز استخرداران عزیز برآمده است. تنها برقراری یک تماس تلفنی و یا مراجعه به سایت این مرکز کافی است تا بتوانید محصول را در محل خود دریافت نمایید.

دکمه بازگشت به بالا