مجله تندرستی

مرگ ۷۸۴ نفر با کرونا در جهان طی شبانه‌روز گذشته/ فرانسه رکورددار ابتلا در اروپا

بن جدیدترین جدیدترین جه کر مجم ع مبت به ید ری-۱۹ ت ت ۸ ۶ ۶ ۶ و ۷۹ و نفر و و و می‌رسیده شده است.

گز رش یسن بر بر آمیخته شده در جه جه ”ر” ر، طی شب در ن نفر ۷۸۴ ۷۸۴ ر ست در س ۳۲۸ ۲۸ جه جه ر ر ر ر بت بت بت بت بت بت بت بت بت بت بت بت بت بت بت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر هز

ره در عین ل ح می که ژ 407 407 407 طی طی نه گذشته، بیشترین بیشترین مرگ ر رست.

آمریک نیز بیش از ۱۰۳ می مبت ر ز ۱ می همچن همچن در فهرست صدر فهرست ب د.

در اروپا همچنین فرانسه با ثبت بیش از 39 میلیون نفر تا این لحظه رکورددار در بین قره سبز و روسیه با گذشتن از 394 هزار قربانی، بالاترین رقم و میرای جنوبی را در میان کشورهای اروپایی دارد.

بنابر ویدیو به‌روز در پایگاه اطلاع‌رسانی «ورلداُمتر»، مبتلایان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش‌های رسمی بالاترین آمارها را تا امروز (دوشنبه) برگزار کرده‌اید، به ترتیب شرح زیر است:


# نام کشور مجموع مبتلایان مجموع قربانیان
۱ ایالات متحده آمریکا ۱۰۳,۰۸۶,۹۲۷ ۱,۱۲۱,۰۹۷
۲ نویسنده ۴۴,۶۸۱,۱۷۰ ۵۳۰,۷۲۱
۳ فرانسه ۳۹,۴۰۷,۷۲۷ ۱۶۲,۶۴۳
۴ آلمانی ۳۷,۵۰,۵۳۹ ۱۶۲,۶۸۸
۵ متاسفم ۳۶,۵۰,۰۰۶ ۶۹۴,۹۰۹
۶ ژاپن ۳۰,۵۶۸,۸۷۷ ۶۰,۱۵۸
۷ کره جنوبی ۲۹,۵۳۹,۷۰۶ ۳۲,۶۲۵
۸ ایتالیا ۲۵,۲۷۹,۶۸۲ ۱۸۵,۴۱۷
۹ انگلیس ۲۴, ۲۱۰, ۱۳۱ ۲۰۱,۰۲۸
۱۰ روسیه ۲۱,۸۲۹,۷۳۶ ۳۹۴,۱۲۱

یر یر ب مجم هفت و و 5 و و رد رد بت و ۱۴۴ و م ت ن شی ز ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ح ل ح ح رتبه هجدهم.

ر فز آم به بیم-۱۹ ۱۹ ۱۹ که در و در جه ن ، ، ری ری ری می گیرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا