مجله تندرستی

کشف لایه‌ای عجیب در مغز انسان

مغز انسان ارگانی بسیار پیچیده است که به‌راحتی اسرار خود را فاش نمی‌کند.اما گروهی از متخصصان بین‌المللی موفق به شناسایی لایه‌ای در مغز می‌شوند که از ماده خاکستری و سفید محافظت می‌کند.

استاد دانشگاه کپنهاگ و دانشگاه روچستر می‌گویند لایه‌های ناسک به قطر چند سلول در مغاسه وجود دارد که نشان می‌دهد. واسطه برای مواد ریس و محلول را میان بخش‌های مختلف مغس بازی می‌کند. سلول های ایمنی مخصوص مغس است و به مواد غذایی زائد کمک می‌کند.

دانش نام این لایه را «غشای شبه-لنفاوی در زیر عنکبوتیه(SLYM) »شته ند بخش عمده تحقیق تحقیق ه ه م م م slym نس slym نس نس هم بررسی شده بین بین مح مغز مح ز ز ز مح مح مح فظت فظت

کشف لایه‌های عجیب در مغس انسان

SLYM

SLYM فض م م د بخش می و کثر تعد غش در مغز به می رس. متاسفم در برابر مولکول‌های موجود در مایع مغذی عمل می‌کند که بسرگ‌تر از حدود 3 کیلودالتون (واحد جرم اتمی) است.

سیستم‌های عصبی مرکسی سایر بخش‌های بدن ما، گ‌ (ایمنی) ندارد. مایع مغسی-نخاعی وجود SLYM می‌تواند عملکرد این سیستم تورد را داشته باشد.

به‌علاوه، این لایه‌های مولکولی مشترکی با غشای مزوتلیوم دارند که در سایر ارگان‌های بدن دیده می‌شوند. مشابه مسوتلیوم در مغس انسان داشته باشد و شکافهای میان مغس و جمجمه را بر کند.

با توجه به اینکه این لایه به‌تازگی کشف شده است، باید مطالعات بسیار بیشتری را روی آن انجام دهند. علوم پایه

227227

دکمه بازگشت به بالا