مجله تندرستی

۳ نوشیدنی ساده برای پاکسازی ریه در روزهای با هوای آلوده

به رش شف پیش پیش آ دگی ه ی خ بر د ت ت ب جدی تر تر تر تر ل ی من من ب.

ونگام بالا رفتن سطح هوا با مصرف برخی از انواع نوشیدنی‌ها می‌توان سموم را به ریه‌ها پاک کرد.

دمنوش لیمو، عسل و زنجبیل

زنجبی د خ ضد ته ته می می و ر ر دهد.عس ز سرفه ی ج ج ی د د د یت ر ر کند.

نوشیدن این دمنوش ریه‌ها را به طور طبیعی پاکسازی می‌کند.

چای چای

ین دمن ع آن به هش کمک می کند ح کس ست که سمی ر بدن بدن دفع کرده کرده است.

نوشیدنی

خ د د به کنتر در ، حتق حتق سرم ت شده است در زردچ به خ ضد ضد ضد د د د زنجبی دهد.

دکمه بازگشت به بالا